Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 69
 Görüntüleme 840
 İndirme 137
 Sesli Dinleme 3
Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri
2018
Dergi:  
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarına göre okul dışı öğrenme ortamları nelerdir? Okul dışı öğrenme ortamlarının avantaj ve dezavantajları nelerdir? Okul dışı öğrenme faaliyetleri hazırlıkları öncesi ve sonrası neler yapılmalıdır? Ve okul dışı öğrenme faaliyetlerini kazanımları nasıl etkilemektedir? Sorularına yanıt aranmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) araştırma deseni kullanılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğretim görmekte olan on sekiz fen bilgisi öğretmen adayı ile yapılan görüşmelerde veri toplamı aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak kategorilere oluşturulmuştur. Çalışmada betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre fen bilgisi öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamları olarakçok bilim merkezleri ve bilim müzeleriniaz olaraktan hayvanat bahçeleri ve planetaryumları belirtmişlerdir. Avantajları olarak yaparak-yaşayarak, ilk elden deneyim elde etmeyiçok vurgulayan öğretmen adayları yasal prosedürlerin uzun ve zahmetli olmasını dezavantaj olarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamlarının kazanımların gerçekleşmesine ve kalıcı öğrenmeye olumlu katkısı olduğunu dile getirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Students In The Field Of Educational Knowledge Of The Teachers
2018
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to reveal the opinions of teachers candidates on the learning environments outside the school. What is the purpose of teaching outside the school? What are the advantages and disadvantages of non-school learning environments? What should be done before and after school training? And how does out-of-school learning activities affect their achievements? Reply to their questions. In this study, the methods of quality research have been used by the factual science (fenomenology) research design. In the 2018-2019 educational year, the eighteen science knowledge teachers who are teaching in the spring period in conversations with the data collection tool used a semi-configured interview form. The data is coded in categories. Imaginary analysis was used in the study. According to the research findings, science knowledge teachers candidates have identified many scientific centers and scientific museums as non-school learning environments and zoological gardens and planetariums. The teaching candidates, who highlighted the gain of first-hand experience by making-living their advantages, have considered that legal procedures are long and difficult as disadvantages. Scientific knowledge teachers candidates have also stated that non-school learning environments have a positive contribution to the realization of achievements and permanent learning.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi