Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 219
 İndirme 65
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Etkisi ve Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi
2019
Dergi:  
Journal of Strategic Research in Social Science
Yazar:  
Özet:

Öğrenme ve öğretme faaliyetleri oldukça farklı özellikleri bulunan alanlardır. Okullarda yapılan ve yasalarla güvence altına alınan öğrenme aktiviteleri formal eğitim olarak bilinmektedir. Ancak bu eğitim ve öğretim faaliyetlerine ek olarak okul dışı ortamlarda yapılan formal ve informal öğrenme ortamları da bulunmaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları; müzeler, bilim kampları, planetaryumlar, gözlem evleri, astronomi ve gezegen merkezleri gibi alanlardan meydana gelmektedir. Bu alanlarda öğrenciler, dersin vermiş olduğu sıkıcı durumlardan ve monotonluktan kurtulmakta ve yerinde inceleme yapabilme fırsatı bulabilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada, okul dışı öğrenme ortamlarının etkisi ve paydaş (öğretmen, öğrenci, veli, öğretim üyesi, öğretmen adayları, yöneticiler vb.) görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak nicel uygulamada fen bilimleri eğitimi başarı testi, nitel uygulamada ise görüşme formları kullanılmıştır. Uygulama yaklaşık olarak üç hafta sürmüştür. Uygulama sonucunda elde edilen bulgular belirli temalar altında birleştirilerek betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Etkisi ve Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi
2019
Yazar:  
Özet:

Learning and teaching activities are areas with quite different characteristics. Learning activities performed in schools and guaranteed by law are known as formal education. However, in addition to these educational and teaching activities, there are also formal and informal learning environments that are carried out in non-school environments. Out-school learning environments consist of areas such as museums, scientific camps, planetariums, observation houses, astronomy and planetary centers. In these fields, students can get rid of the annoying situations and monotony that the course has given and find the opportunity to study on the site. From this point in the work, the impact of the learning environments outside the school and the stakeholders (the teacher, the student, the parent, the faculty member, the teacher candidates, the managers, etc. It is intended to determine their views. Qualitative and quantitative research methods have been used together. As a data collection tool in quantum application, science education success test, and in qualification application, interview forms have been used. The application lasted approximately three weeks. The findings obtained by the application were combined under specific topics and subjected to visual and content analysis and presented in recommendations.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Journal of Strategic Research in Social Science

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 252
Atıf : 151
Journal of Strategic Research in Social Science