Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
7

İNDİRME
8

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE ALGILANAN İŞ PERFORMANSI ARASINDAKI İLIŞKIDE İŞ TATMINININ ARACI ROLÜ

2020 - Burcu TOSUN - https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.41563

Özet:Bireylerin çalıştıkları kurumlardan destek aldıklarını hissetmeleri iş tatminlerini arttırmada önemli bir rol oynamaktadır (Eisenberger vd., 1997). Sosyal Değişim Teorisi’ne göre (Blau, 1964) belirli koşullar altında, bireyler fayda gördükleri kişi ve örgütlere faydalı olarak karşılık verme çabası içine girmektedirler. Bu teoriyi doğrular şekilde, iş tatmini yüksek olan çalışanların işlerinden duydukları memnuniyetin bir yansıması olarak performanslarını arttırdıkları yapılan bazı çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur (örn: Judge vd., 2001; Fisher, 2003). Yine Sosyal Değişim Teorisi’nden yola çıkarak, çalıştığı örgüt tarafından desteklendiğine inanan çalışanların performans arttırma çabasına girmeleri de beklenmekte ve yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda da bu beklenti doğrulanmaktadır (Örn: Byrne ve Hochwarter, 2008; Riggle vd., 2009). Benzer şekilde, algılanan örgütsel destek, çalışanların artan performanslarının örgüt tarafından görüleceği ve ödüllendirileceğine dair inançlarını beslemekte ve bu durum da çalışanları daha çok performans sergilemeye teşvik etmektedir (Guan vd., 2014). Sosyal Değişim Teorisi’nin bakış açısına göre söz konusu üç değişkenin etkieşim içinde olacağı öngörüsünden ve bu değişkenlerin birlikte değerlendirildiği araştırma sayısındaki yetersizlikten de yola çıkarak, bu çalışma ile literatüre bir katkı ve gelecek çalışmalara bir perspektif sunmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda yukarıda sıralanan beklenen ilişkilerin yanı sıra, akademik literatürde daha önce yeteri kadar değerlendirilmemiş olan, algılanan örgütsel destek ile iş performansı arasında iş tatmininin aracılık rolü özellikle araştırılmıştır. Ankara’da özel bir hastanede 253 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve algılanan iş performansı üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğu ve aynı zamanda iş tatmininin de algılanan iş performansı üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, algılanan örgütsel desteğin algılanan iş performansı üzerindeki etkisinde iş tatminin tam aracı rolüne sahip olduğu da belirlenmiştir.

Anahtar Kelime:Algılanan Örgütsel Destek, İş Tatmini, Algılanan İş Performansı, Sosyal Değişim Teorisi, Aracılık Analizi

Bu Yayına Atıf Yapanlar