Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 123
 İndirme 30
Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İ̇lişki
2020
Yazar:  
Özet:

Sosyal hayatın önemli bir parçası olan çalışma ortamlarında gelişen olay ve durumların adil olup olmadığına ilişkin varılan yargılar örgüt çıktılarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Örgütte yetki sahibi üyelerin iş ve işlemlerine ilişkin adalet algısı olarak tanımlanan örgütsel adalet, işgörenlerin etkin katılımı ve örgütün amaca uygun hareket etmesi noktasında hayati öneme sahiptir. Eylemlerin, duygu ve düşüncelerin adil bir şekilde kabul göreceğine inanan işgörenler örgüt yararına faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Aksi takdirde değersizlik hissi veya korkunun yol açtığı sessizlik davranışını göstermektedirler. Örgüte yarar sağlayacak fikirlerin bilinçli olarak saklanması olarak ele alınan örgütsel sessizlik, çıktılara olumsuz etkide bulunan önemli bir tehdittir. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. İlişkisel tarama modelinde yapılan araştırmanın örneklemi, Pendik ilçesinde 36 farklı okulda görev yapan 721 öğretmenden oluşmuştur. Araştırma verileri; kişisel bilgi formu, “Örgütsel Adalet Ölçeği” ve “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler, istatistik programı kullanılarak aritmetik ortalama, Pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının yüksek düzeyde, örgütsel sessizliğe ilişkin algılarının ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel adalet ve tüm alt boyutlarına ilişkin algıları ile örgütsel sessizlik ve tüm alt boyutlarına ilişkin algıları arasında olumsuz ve orta düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte genel örgütsel adalet algısının ve örgütsel adaletin dağıtımsal ve işlemsel adalet alt boyutlarına ilişkin algıların, örgütsel sessizlik düzeyini açıklamada önemli etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Standartize edilmiş regresyon katsayılarına göre örgütsel sessizlik üzerinde işlemsel adaletin dağıtımsal adalete göre daha etkili olduğu görülmüştür. Etkileşimsel adalet alt boyutuna ilişkin algıların ise örgütsel sessizliği açıklamada önemli bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler