Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 1
 İndirme 2
Manda Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü Üzerine Bir Analiz: Balıkesir İli Örneği
2022
Dergi:  
Hayvansal Üretim
Yazar:  
Özet:

Amaç: Türkiye’de 2010 yılı sonrasında manda ürünlerinin değerinin anlaşılması ve uygulamaya geçirilen projelerin de etkisiyle manda yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Bu çalışmada Balıkesir ilinde Halk Elinde Manda Islahı Projesi kapsamındaki manda işletmelerinin ekonomik yönü ortaya konulmuştur. Materyal ve Yöntem: Araştırmanın verileri Balıkesir ilinde manda sütü üretiminin yoğun olarak yapıldığı Altıeylül ile Gönen ilçelerinde bulunan toplam 102 üreticiden anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamında manda yetiştiriciliği ile uğraşan işletmelerin özellikleri arasında işletme büyüklüklerine (1-10 baş, 11-20 baş ile 21 baş ve üzeri) göre farklılık olup olmadığı Kruskal-Wallis testi ile istatistiksel olarak test edilmiştir. Bulgular: Araştırmada manda başına bir laktasyonda süt verimi ortalama 1332.89 kg olarak bulunmuştur. Bu miktar 2019 yılı Türkiye ortalamasının (1000.10 kg) oldukça üzerindedir. Büyükbaş hayvan birimi (BBHB) başına günlük toplam yem tüketimi 12.32 kg’dır. İşletmeler ortalamasına göre büyükbaş hayvan birimi başına net kâr 1484.31 TL’dir. Çalışmada küçük ölçekli aile işletmelerinin daha kârlı olduğu, bu işletmelerin elde ettiği sütü katma değerli ürüne çevirerek kendi olanakları doğrultusunda pazarladığı belirlenmiştir. Sonuç: Manda yetiştiriciliğinin ekonomik olarak sürdürülebilir olması için devlet tarafından desteklenmesi ve üreticinin katma değeri yüksek manda ürünlerine yöneltilmesi gerekmektedir. Böylelikle kırsaldan şehirlere göç engellenecek, üreticiler geleneksel manda yetiştirme yöntemlerini daha modern ve teknik koşullarda sürdürme olanağı bulabileceklerdir

Anahtar Kelimeler:

An Analysis Of Economical Aspect Of Water Buffalo Farming: A Case Study Of Balıkesir Province
2022
Yazar:  
Özet:

Objective: With the understanding of the value of water buffalo products and the effect of the projects implemented in Türkiye after 2010, water buffalo breeding has gained importance. This research aims to analyze economical aspect of the water buffalo farms within the scope of the Buffalo Breeding Project in the Hands of the People in Balıkesir province. Material and Methods: The data was obtained through face to face questionaire from 102 producers in the districts of Altıeylül and Gönen of Balıkesir Province in which buffalo milk production was done intensively. Within the scope of the research, whether there is a difference between the characteristics of the water buffalo farms according to the size of the farms (1-10 heads, 11-20 heads and 21 heads and above) was statistically tested with Kruskal-Wallis test. Results: In the study, average milk yield was found as 1332.89 kg in one lactation per buffalo. This amount is above the Türkiye’s average of 2019 (1000.10 kg). The total daily feed consumption is 12.32 kg per buffalo. According to the average of farms, net profit per animal unit is 1484.31 TL. It has been determined that the gross profit of the small size enterprises was higher, and these farms convert the milk into value-added products and market them in line with their own possibilities. Conclusion: According to the results, for the economic sustainability of buffalo farming, it is necessary to supporting the sector and direct the producers to the buffalo products with high added value. Thus, migration from villages to cities will be prevented and producers will be able to breed buffaloes under more modern and technical conditions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler