User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 21
 Views 82
 Downloands 39
İlköğretim Müfredatındaki Fen ve Dil Temelli Derslerin Disiplinlerarası Yaklaşımla İncelenmesi
2011
Journal:  
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Author:  
Abstract:

İlköğretim öğrencilerinin bilişsel düzeyde ders başarılarının ve disiplinler arası öğrenme ilişkilerinin belirlendiği bu çalışma da tarama tekniği kullanılmış ve araştırma verileri, örneklemi oluşturan okullardaki akademik başarı notları doküman analizi incelemesine dayalı olarak elde edilmiştir. Çalışma grubunu, 2005–2006 öğretim yılında Kırşehir il merkezindeki öğrenci yoğunluğu fazla olan 14 okulun 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim görmüş 5457 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin Türkçe, Yabancı Dil, Fen ve Teknoloji ve Matematik dersindeki başarılarının sınıf düzeylerine ve cinsiyetle bir ilişkisinin olup olmadığını belirlemek için bağımsız t-Testi ve Pearson korelasyon katsayısı istatistik teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin yılsonu başarı notları incelendiğinde Türkçe dersi not ortalamalarının en yüksek değerde iken Matematik dersi not ortalamalarının en düşük değerde olduğu, genel anlamda dil temelli öğrenme derslerinde (Türkçe ve Yabancı Dil) fen temelli öğrenme derslerine (Fen ve Teknoloji ve Matematik) göre daha başarılı oldukları ve dersler arasında yüksek ve pozitif yönlü bir korelasyon olduğu saptanmıştır.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 1.005
Cite : 4.616
© 2015-2024 Sobiad Citation Index