User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 20
 Views 54
 Downloands 33
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma
2010
Journal:  
Kastamonu Education Journal
Author:  
Abstract:

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarını bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak değerlendirmektir. Çalışma 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene dayalı olarak yürütülmüş, çalışmaya Ankara İli Altındağ İlçesinde yer alan Nazım Akcan İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 270 öğrenci 6 grup olarak örnekleme 6, 7, 8. sınıflardan birer kontrol ve birer deney dahil edilmiştir. Deney grupları, bir öğretim yılı boyunca okuldaki bilgisayar laboratuvarlarından kontrol gruplarından 30 saat fazla öğle araları faydalandırılmıştır. Veri toplamak amacıyla “Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algı Ölçeği” kullanılmıştır 1 . Verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α=.81 bulunmuştur. Çalışma sonunda, bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öz-yeterlik algı puanları anlamlı düzeyde artmıştır. Öğrencilerin öntest ve sontest puanları ise cinsiyete, yaşa ve gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Kastamonu Education Journal

Field :   Eğitim Bilimleri

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 1.852
Cite : 22.305
2022 Impact : 0.453
Quarter
Basic Field of Educational Sciences
Q2
73/232

Kastamonu Education Journal