Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
 İndirme 2
Okul Yöneticilerinin Pandemi Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar
2022
Dergi:  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini incelemek, yönetsel sorunları ortaya çıkarmak ve krizler sırasında süreci iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemi olan bir durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 12 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırma verileri çevrimiçi görüşmeler yoluyla toplanmış ve görüşmeler sırasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İçerik analizi uygulanmış, toplanan verilerden kodlar ve temalar belirlenmiş ve bulgular dört ana temayı ortaya çıkarmıştır: Bakanlık ile iller arasındaki koordinasyon sorunları, okul yöneticileri ile diğer eğitim paydaşları arasındaki iletişim sorunları, teknoloji ile ilgili sorunlar ve kurumsal sorunlar. Araştırma, eğitim yönetiminin kriz dönemlerinde karar verme, planlama, iletişim ve koordinasyon süreçlerinde yaşanabilecek sorunları ortaya koymuştur. Bu bağlamda araştırma, bir kriz durumunda gelecekteki uygulamalar için fikir verici olması yönüyle önemlidir. The aim of this study is to examine the opinions of school administrators about the problems they have experienced in the course of the Covid-19 pandemic to reveal the administrative problems and make suggestions to improve the process during the crises. The research was carried out with a qualitative research method: a case study. The study group of the research consists of 12 school principals working in primary, secondary and high schools. The research data were gathered through online interviews and a semi-structured interview form was used during the interviews. The content analysis was applied, codes and themes were determined from the gathered data and findings revealed four main themes: Coordination problems between the ministry and the provinces, communication problems between the school administrators and other education stakeholders, problems related to technology and institutional problems. The research revealed the problems that can be experienced in the decision, planning, communication and coordination processes of the education administration during the crisis. In this respect, the research is important as it provides insights for future implementations in case of a crisis.

Anahtar Kelimeler:

School Managers Have Problems With The Pandemic Process
2022
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the views of school managers on the problems they have experienced during the Covid-19 pandemic process, to identify administrative problems and to make suggestions for improving the process during crises. The research is carried out by a case study method of research. The research work group consists of 12 school managers working in primary, secondary and high school schools. The research data was collected through online conversations and used a semi-configured conversation form during conversations. Content analysis was implemented, codes and topics from the collected data were determined and the findings revealed four main topics: Ministry and provinces' coordination problems, communication problems between school managers and other educational stakeholders, technology-related problems and corporate problems. The research has revealed the problems that education management can experience in the decision-making, planning, communication and coordination processes during crisis periods. In this context, research is important in the direction of being thoughtful for future practices in a crisis case. The aim of this study is to examine the opinions of school administrators about the problems they have experienced in the course of the Covid-19 pandemic to reveal the administrative problems and make suggestions to improve the process during the crises. The research was carried out with a qualitative research method: a case study. The study group of the research consists of 12 school principles working in primary, secondary and high schools. The research data were gathered through online interviews and a semi-structured interview form was used during the interviews. The content analysis was applied, codes and themes were determined from the gathered data and findings revealed four main themes: Coordination problems between the ministry and the provinces, communication problems between the school administrators and other education stakeholders, problems related to technology and institutional problems. The research revealed the problems that can be experienced in the decisions, planning, communication and coordination processes of the education administration during the crisis. In this regard, the research is important as it provides insights for future implementations in case of a crisis.

Anahtar Kelimeler:

Problems School Administrators Faced During The Pandemic
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 707
Atıf : 1.805
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini