Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 120
 İndirme 93
Dijital Çağın Bir Gerekliliği Olarak Sosyal Medyaokuryazarlığı
2019
Dergi:  
Selçuk İletişim
Yazar:  
Özet:

Adorno T W 2008) Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel ve Elçin Gen (çev), İletişim Yayınları, İstanbul. Aslan A (2016) The changes in safer internet use of children in Turkey between the years of 2010-2015 and impacts of related ımplementations, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Bat M ve Vural Z B A. (2014) Yeni Bir Medya Olarak Sosyal Medyanın Çerçevesi, Dijital Panorama, Z.B.Akıncı Vural (edt), Ütopya, Ankara. Bilici E İ (2014) Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara. Bruns A. and Bahnisch M (2009) Social Media: Tools for User-Generated Content Social Drivers Behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation, Volume: 1, State of the Art, March. [http://snurb.info/files/Social%20Media %20 %20State%20of%20the%20Art%20%20March%202009.pdf+ Castells M (2013) Communication Power, OUP Oxford. Çomu T ve Binark M (2013) Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi, Mahmut Çınar (ed.), Medya ve Nefret Söylemi Kavramlar Mecralar Tartışmalar, Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 199-216. Dorr, A (1981) Television and Affective Development and Functoining; Maybe This Decade, Journal of Broadcasting, 335- 345. Facebook & IDC (2013) Study: How addicted are we to Facebook mobile? Retrieved from http:// www.adweek.com/digital/facebook-idc-study-smartphones/. Frechette J D (2002) Developing Media Literacy in Cyberspace: Pedagogy and Critical Learning for the Twenty-First-Century Classroom. Westport, CT, USA: Greenwood Press. Freire P ve Macedo D.(1987) Literacy: Reading the Word and the World, South Hadley, MA: Bergin&Garvey. Gaines E (2010) Media Literacy and Semiotics, Palgrave Macmillan, New York. Geray H ve Aydoğan A. (2010) Yeni İletişim Teknolojileri ve Etik, B. Çaplı- H. Tuncel (ed.), Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, Ankara, 305-32. Gerbner, G. (1992) Violence and terror in and by the media, In M.Raboy & B. Dagenais (Eds.), Media, crisis and democracy: Mass communication and the distruption of social order, Newbury Park, CA:Sage Publication Ltd. Global Digital Statistics (2014) We Are Social’s Snapshot Of Key Digital Indicators, http://etonpreneurs.com/uploads/Global%20Social,%20Digital%20&%20Mobile %20Statistics,%20Jan%202014.pdf. Güzel E (2013) Güzellik dayatması altında tüketim nesnesine dönüşen kadın. Global Media Journal – Turkish Edition. 5/7, 81-96. Güzel E (2014) Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve medyanın rolü. Global Media Journal: TR. 4(8), 185-199. Hawkins R P (1977) The Dimensional Structure of Children’s Perceptions of Television Reality, Communication Research , 7, 193- 226. Hiebert R E (1999) “Impact of Mass Media”. Longman Inc, New York. Huston, A.C, Donnerstein, E., Fairchild, H., Feshbach, N.D., Katz, P.A., Murray, J.P., Rubinstein, E.A., Zuckerman, D.(1992) Big World, Small Screne: The role of television in American society, Lincoln, NE: University of Nebreska Press. Karaduman S (2017) Television Broadcastıng In New Medıa Platform And Interactıon, Emrah Doğan-Ercan Geçgin (ed.) Current Debates In PublıcRelatıons, Cultural & Medıa Studıes,(115-129) Volume 9, IJOPEC Publication. Kellner D and Share J (2005) Media literacy in the US. Medienpädagogik Zeitschriftfür Theorie und Praxis der Medienbildung. Kılıçbay B (2005) Bir Teknoloji Söyleminden Parçalar: Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Kuramlarına Tarihsel Bakış, İnternet Toplum Kültür, Epos Yayınları, Ankara. Kline S. and Stewart K. and Murphy D (2006) Media Literacy İn The Risk Society: Toward A Risk Reduction Strategy, Canadian Journal of Education. Vol. 29,Issue: 1, 131-153. Livingstone S (2006) Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies, The Communication Review , 7 (1), 2004, 3- 14. McLuhan M (2005) Yaradanımız Medya: Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu. Ünsal Oskay (çev.). Merkez Kitapçılık, İstanbul. Mihailidis P (2008) Beyond Cynicism: how media literacy can make students more engaged citizens, Doctor of Philosophy Thesis. Faculty of the Graduate Schoolof the University of Maryland, USA. Özonur D Ç. ve Özalpman D (2009) Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Projesi Üzerine Bir Değerlendirme, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 15: 195-212. Postman N (1995) Çocukluğun yokoluşu, (Çev: K.İnal). İmge Yayınevi, İstanbul. Potter J (1986) Perceived Reality In The Cultivation Hypothesis, Journal of Broadcasting, 30, 159- 174. Potter J (2005) Media Literacy,CA: Sage Publications Ltd. Real Y M (2008) An assessment of the relationship between creatıvıty and ınformation and media literacy skills of community college students for a selected majör, PhD Thesis. Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology, Malibu, USA. Rideout V (2011) Zero to eight: Children’s media use in America. Retrieved from https://www. commonsensemedia.org/file/zero-to-eight-2013pdf-0/download Scherer K (1997) College life online: Healthy and unhealthy internet use, Journal of College Student Development, 38, 655 – 665. Şahin Ç ve Tüzel S (2011) Medya Dünyasının Gerçek Dünyayı Yansıtma Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmesi, Eğitim ve Bilim,36 (159), 127- 140. Şahin, A (2014) Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Anı Yayınları, Ankara. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2013) Türkiye aile yapısı araştırması 2013. https:// ailetoplum.aile.gov.tr/duyurular/turkiye-aile-yapisi-arastirmasi-2013 adresinden edinilmiştir Thoman E ve T Jolls (2003) Literacy For The 21st Century An Overview & Orientation Guide To Media Literacy Education, Center for Media Literacy, Canada. Thoman E (2009) Skills and strategies for media education,Educational Leadership, 56, 50-54. Tigga R (2009)“Rise, decline, and re-emergence of media literacy education in the United States: 1960-2000”. PhD Thesis. Faculty of the Graduate School, Marquette University, Wisconcin, USA. Timisi N (2011) Medyada Çocukları Koruyucu Önlemler, Çocuk Hakları ve Medya, Mustafa Ruhi Şirin (der.) Çocuk Vakfı, İstanbul. TÜİK (2013) Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırması (06- 15 Yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya, 2013). [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866. Türkoğlu N (2007) Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına: Şifrelerin Ortaklığını Aramak, Nurçay Türkoğlu; Melda Cinman Şimşek, (der), Medya Okuryazarlığı, Kalemus Yayınları, İstanbul. Twenge J M (2017) Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood-and what that means for the rest of us, NY: Simon and Schuster Publications, New York. Uysal M (2006) Medya ve Şiddet, Gümüşoğlu F. (Ed.) Terör, şiddet ve toplum, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 21-29. Ünlü D ve Aslan P (2016) Türk televı̇zyon dı̇zı̇lerı̇ndekı̇ kadın rollerı̇ne kadınların gözünden bakmak. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 1, No:1, 191-206. Vanwynsberghe H and Boudry E and Verdegem P (2011) Mapping social media literacy-towards a conceptual framework.[Çevrim-içi: http://emsoc.be/wp-content/uploads/2012/01/emsoc-WP2-MICT-deliverable1_14.pdf. We are social (2017) Digital in 2017 global overview. Retrieved from https://wearesocial.com/ special-reports/digital-in-2017-global-overview Wehmeyer J (2000) Critical Media Studies And The North American Media Literacy Movement. Cinema Journal, Vol. 39, Issue: 4, 94-101. Wood E (2009) Media literacy education: Evaluating media literacy education in Colorado Schools, Degree Master of Art in Mass Communication. Faculty of Social Sciences University of Denver, USA.

Anahtar Kelimeler:

Di̇ji̇tal Cagin Bi̇r Gerekli̇li̇gi̇ Olarak Sosyal Medyaokuryazarligi
2019
Yazar:  
Özet:

Adorno T W 2008) Culture Industry Culture Management. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel and Messengers Gen (Cev), Communication Publications, Istanbul. Aslan A (2016) The changes in safer internet use of children in Turkey between the years of 2010-2015 and impacts of related implementations, PhD thesis, Atatürk University, Institute of Social Sciences, Erzurum. Bat M and Vural Z B A. (2014) The Framework of Social Media as a New Media, Digital Panorama, Z.B.Akıncı Vural (EDT), Utopia, Ankara. Scientist E I (2014) Media Reading and Education, Nobel Publications, Ankara. Bruns A. and Bahnisch M (2009) Social Media: Tools for User-Generated Content Social Drivers Behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation, Volume: 1, State of the Art, March. [HTTP and HTTP] info/files/Social%20Media 20%20State%20of%20the%20Art%20March%202009.pdf+ Castells M (2013) Communication Power, OUP Oxford. Chomu T and Binark M (2013) The Hate Speech in New Media Environments, Mahmut Chinar (ed.), Media and Hate Speech Concepts Mecra Debates, Hrant Dink Foundation Publications, Istanbul, 199-216. Dorr, A (1981) Television and Affective Development and Functoining; Maybe This Decade, Journal of Broadcasting, 335- 345. Facebook & IDC (2013) Study: How addicted are we to Facebook mobile? Retrieved from http:// www.adweek.com/digital/facebook-idc-study-smartphones/. Frechette J D (2002) Developing Media Literacy in Cyberspace: Pedagogy and Critical Learning for the Twenty-First-Century Classroom. Westport, CT, USA: Greenwood Press. Freire P and Macedo D. (1987) Literacy: Reading the Word and the World, South Hadley, MA: Bergin & Garvey. Gaines E (2010) Media Literacy and Semiotics, Palgrave Macmillan, New York. A and A. A and A. (2010) New Communication Technologies and Ethics, B. Çaplı- H. Tuncel (ed.Television Communications Ethics, Fersa Matbaacılık, Ankara, 305-32. Gerbner, G. (1992) Violence and terror in and by the media, In M.Raboy & B. Dagenais (Eds.Media, crisis and democracy: Mass communication and the disturbance of social order, Newbury Park, CA:Sage Publication Ltd. Global Digital Statistics (2014) We Are Social's Snapshot Of Key Digital Indicators, http://etonpreneurs.com/uploads/Global%20Social,%20Digital%20&%20Mobile%20Statistics,%20Jan%202014.pdf. Beautiful E (2013) is a woman that turns into a consumer object under the beauty imposition. The Global Media Journal - Turkish Edition. 5/7, 81-96. Beautiful E (2014) Social gender-based discrimination and the role of the media. The Global Media Journal: TR. 4(8), 185 to 199. Hawkins R P (1977) The Dimensional Structure of Children's Perceptions of Television Reality, Communication Research, 7, 193-226 Hiebert R E (1999) “Impact of Mass Media”. Longman Inc, New York City. Huston, A.C, Donnerstein, E., Fairchild, H., Feshbach, N.D., Katz, P.A., Murray, J.P., Rubinstein, E.A., Zuckerman, D.(1992) Big World, Small Screne: The role of television in American society, Lincoln, NE: University of Nebreska Press. Karaduman S (2017) Television Broadcasting In New Media Platform And Interactıon, Emrah Doğan-Ercan Geçgin (ed. Current Debates In Public Relations, Cultural and Media Studies,(115-129) Volume 9, IJOPEC Publication. Kellner D and Share J (2005) Media literacy in the US. Theory and practice of the Medienbildung. Kılıçbay B (2005) Parts from a Technology Speech: Information and Communication Technologies Theories Historical View, Internet Society Culture, Epos Publications, Ankara. Kline S. and Stewart K. and Murphy D (2006) Media Literacy In The Risk Society: Toward A Risk Reduction Strategy, Canadian Journal of Education. and Vol. The number is 1, 131-153. Livingstone S (2006) Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies, The Communication Review , 7 (1), 2004, 3- 14. McLuhan M (2005) Our Creator Media: A Journey to Discover the Effects of Media. by Oskay (Oskay) The Central Library, Istanbul. Mihailidis P (2008) Beyond Cynicism: how media literacy can make students more engaged citizens, Doctor of Philosophy Thesis. Faculty of the Graduate Schoolof the University of Maryland, USA. Özonur D. Ç. and Özalpman D (2009) A Assessment of the Media Reading Project in Turkey, Marmara Communications Magazine, No. 15: 195-212. Postman N (1995) The Disappearance of Childhood. Publisher in Istanbul. Potter J (1986) Perceived Reality In The Cultivation Hypothesis, Journal of Broadcasting, 30, 159- 174. Potter J (2005) Media Literacy, CA: Sage Publications Ltd. Real Y M (2008) An assessment of the relationship between creativity and information and media literacy skills of community college students for a selected major, PhD Thesis. Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology, Malibu, USA. Rideout V (2011) Zero to eight: Children's media use in America. Retrieved from https://www. commonsensemedia.org/file/zero-to-eight-2013pdf-0/download Scherer K (1997) College life online: Healthy and unhealthy internet use, Journal of College Student Development, 38, 655 - 665. Shahin Ç and Tüzel S (2011) Determination of the level of the media world reflects the real world according to the opinions of the teaching candidates, Education and Science,36 (159), 127- 140. Shahin, A (2014) Critical Media Reading, Annual Publications, Ankara. by T.C. Thoman E and T Jolls (2003) Literacy For The 21st Century An Overview & Orientation Guide To Media Literacy Education, Center for Media Literacy, Canada. Thoman E (2009) Skills and strategies for media education,Educational Leadership, 56, 50-54. Tigga R (2009) "Rise, decline, and re-emergence of media literacy education in the United States: 1960-2000". The PhD Thesis. Faculty of the Graduate School, Marquette University, Wisconcin, USA. Timisi N (2011) Measures for the Protection of Children in Media, Children's Rights and Media, Mustafa Ruhi Şirin (der.) The Children’s Foundation, Istanbul. TIK (2013) Research on the use of computer technologies in households (06- 15 years of age children use of computer technologies and media, 2013). [In the Internet: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBulteneri.do?id=15866. Turkoğlu N (2007) From Reading to Media Reading: Searching for the Partnership of Codes, Nurçay Turkoğlu; Melda Cinman Şimşek, (der), Media Reading, Kalemus Publishing, Istanbul. Twenge J M (2017) Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood-and what that means for the rest of us, NY: Simon and Schuster Publications, New York. Uysal M (2006) Media and Violence, Silver F. and Ed.) Terror, violence and society, Bağlam Publishing, Istanbul, 21-29. Famous D and Aslan P (2016) Turkish television;zyon d·zıııııııııııııııııııııııııı Journal of the University of Communications. 1, No: 1, 191 to 206. Vanwynsberghe H and Boudry E and Verdegem P (2011) Mapping social media literacy-towards a conceptual framework.[In the Internet: http://emsoc.be/wp-content/uploads/2012/01/emsoc-WP2-MICT-deliverable1_14.pdf. We are social (2017) Digital in 2017 global overview. Retrieved from https://wearesocial.com/ special-reports/digital-in-2017-global-overview Wehmeyer J (2000) Critical Media Studies And The North American Media Literacy Movement. The Cinema Journal, Vol. Issue: 4 and 94-101. Wood E (2009) Media literacy education: Evaluating media literacy education in Colorado Schools, Degree Master of Art in Mass Communication. Faculty of Social Sciences University of Denver, USA.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Selçuk İletişim

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 713
Atıf : 7.506
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini