Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 62
 İndirme 22
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacılık 5e Modeli Ders Planlarında Yöntem Tercihleri ve Mikro Öğretim Uygulamasına İlişkin Öz Değerlendirmeleri
2021
Dergi:  
Educational Academic Research
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yapılandırmacılık 5E modeline dayalı olarak hazırladığı ders planlarında kullanmayı tercih ettikleri yöntem/teknikleri belirlemek ve mikro öğretim uygulaması sürecine ilişkin görüşlerini almaktır. Bu amaç doğrultusunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ders planları analiz edilmiş ve mikro öğretim uygulaması sonrası öz değerlendirmeleri alınmıştır. Çalışma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yapılmıştır. Çalışma, 26’sı kadın 12’si erkek olmak üzere 38 üçüncü sınıf Sosyal Bilgiler öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Çalışmada amaca yönelik örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “Özel Öğretim Yöntemleri II” dersi kapsamında hazırladıkları yapılandırmacılık 5E modeline dayalı ders planları nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Öz değerlendirme formu hazırlanırken, değerlendirmede dikkat edilecek hususlar alan uzmanı ile birlikte belirlenerek formun kapsam geçerliliği arttırılmış, sonrasında Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının görüşüne sunularak forma nihai şekli verilmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öz değerlendirmeleri ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yapılandırmacılık 5E modeli ders planlarında en çok tercih ettikleri yöntem ve tekniklerin; oyun, iş birlikli öğrenme, metafor, drama, zihin haritası ile bilgisayar destekli yöntem ve teknikler olduğu belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ders planlarında öğrenci merkezli yöntem ve tekniklere daha sık yer verdiği tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öz değerlendirme formları incelendiğinde mikro öğretim öncesi, heyecan, korku kodları ön plana çıkarken, mikro öğretim esnasında heyecan, rahat, mikro öğretim sonunda, rahat, mutlu kodlarının ön plana çıktığı belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının kendilerinde beğendikleri yanların sınıf hakimiyeti, özgüven; beğenmedikleri veya değiştirmek istedikleri yanların ise dil anlatım, etkinlikler olduğu belirlenmiştir. Bulgulardan yola çıkarak Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının zengin bir yöntem ve teknik bilgisine sahip olduğu ve kendilerine dair gerçekçi değerlendirmelerde bulundukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Bi̇lgi̇ler Ogretmen Adaylarinin Yapilandirmacilik 5e Modeli̇ Ders Planlarinda Yontem Terci̇hleri̇ ve Mi̇kro Ogreti̇m Uygulamasina İli̇ski̇n Oz Degerlendi̇rmeleri̇
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to identify the methods/techniques they prefer to use in the curriculum that teachers candidates are prepared on the basis of the structure 5E model and to obtain their views on the process of micro-learning application. For this purpose, Social Information teachers candidates’ curricula plans have been analyzed and self-evaluations have been taken after the micro-learning application. The study was conducted in the spring semester of the 2018-2019 educational year. The study was conducted with a candidate for social information teacher of 38 third class, including 26 women and 12 men. The method of testing is preferred. Social information teachers candidates prepared in the framework of the course "Special Teaching Methods II" structural 5E model-based curriculum studies using the document analysis method from the quality research approaches. When the self-evaluation form is prepared, the facts to be observed in the assessment are determined together with the expert in the field and the scope of the form has been increased, then the form has been given the final form by presenting the opinion of the candidates for social information teachers. Social information teachers’ self-evaluations are subject to content analysis. According to the findings obtained from the study, Social Information teachers candidates have been determined to be the most preferred methods and techniques in the 5E model curriculum; games, collaborative learning, metaphors, drama, mind maps and computer-backed methods and techniques. Social Information has been found that teachers candidates are more frequently involved in student-centered methods and techniques in their curriculum plans. When the forms of self-evaluation of the teacher candidates are studied, micro-learning, excitement, fear codes are in the forefront, while micro-learning is in the forefront, micro-learning is in the forefront, micro-learning is in the forefront, micro-learning is in the forefront, micro-learning is in the forefront, micro-learning is in the forefront, micro-learning is in the forefront. Social information teachers are determined to have the facts they like in them class domination, self-confidence; the facts they don’t like or want to change, and language narrative, activities. Based on the findings, social information has come to the conclusion that the teachers candidates have a rich method and technical knowledge and have realistic assessments about themselves.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Educational Academic Research

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 448
Atıf : 3.940
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini