Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Çalışma Belleğinin Okuma Akıcılığı ve Okuduğunu Anlama Performansına Katkısı: Boylamsal Sonuçlar
2022
Dergi:  
Eğitim ve Bilim
Yazar:  
Özet:

Öğrenme kapasitesinin çok önemli bir belirleyicisi olan çalışma belleği, başta okuma ve yazma olmak üzere pek çok akademik becerinin edinim ve gelişim sürecini etkileyen bir yapıdır. Buna karşın, çalışma belleğinin bu beceriler üzerindeki etkisinin sınıf düzeylerine göre farklılaştığı, çalışma belleğinin sözel ve görsel bileşenlerinin etkisinin akıcı okuma ve anlama gibi farklı boyutlarda farklı etkiler oluşturduğu ve dilin ortografik özelliklerinin bu etkinin düzeyi üzerinde önemli bir belirleyici olduğu ifade edilmektedir. Bu noktadan hareketle yapılan araştırmada, Türkçe gibi harf ses ilişkisi son derece yüksek şeffaf bir ortografide katılımcıların anasınıfında değerlendirilen sözel ve görsel çalışma belleği performanslarının birinci ve ikinci sınıftaki okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama performanslarını yordama düzeyinin boylamsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Ankara ilinde alt-orta ve üst sosyoekonomik düzeyi temsil eden her tabakadan seçkisiz atama yoluyla belirlenen okullarda yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını araştırmanın başladığı dönemde 5 yaş grubunda olan (Ort.= 66.29 ay, SS= 3.91), ve bilişsel ve/veya duyusal herhangi bir yetersizlik tanısı bulunmayan 450 çocuk (224 kız, 250 erkek) oluşturmaktadır. Katılımcıların anasınıfındaki çalışma belleği performansına ilişkin ölçümler Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) kullanılarak, birinci ve ikinci sınıftaki okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama performanslarına ilişkin ölçümler ise Okuma Yazma Değerlendirme Bataryası (OYAB) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik modeli kullanılarak çalışma belleği ölçümlerinin okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama becerilerini yordama durumunun belirlendiği çalışmadan elde edilen sonuçlar, okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama performanslarının birinci sınıftan ikinci sınıfa ve her bir sınıf düzeyinde güz döneminden bahar dönemine artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Sonuçlar ayrıca anasınıfındaki sözel ve görsel çalışma belleği performansının birinci ve ikinci sınıfın güz ve bahar dönemlerindeki okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama başarısına farklı düzeylerde katkı sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Work Memory Contributes To Reading Fluency and Understanding What It Is Reading Performance: Boylamsal Results
2022
Yazar:  
Özet:

Work memory, which is a very important determiner of learning capacity, is a structure that affects the process of acquiring and developing many academic skills, primarily reading and writing. Nevertheless, the effect of work memory on these skills differs according to class levels, the effect of oral and visual components of work memory creates different effects in different dimensions, such as smooth reading and understanding, and the ortographic characteristics of the language are an important determinant on the level of this effect. From this point to the move, the study aimed at examining the level of reading fluency and understanding performance of oral and visual work memory performance assessed in the motherhood of participants in a highly transparent ortography of letters such as Turkish. The research was carried out in schools in the province of Ankara through unselective appointment from each layer representing the sub-mediate and upper socioeconomic level. The participants were 450 children (224 girls, 250 men) who were in the age group of 5 (Ort. = 66.29 months, SS = 3.91), and who were not diagnosed with any cognitive and/or sensual insufficiency. Measures for the performance of the work memory in the motherhood of the participants were performed using the Work Memory Scale, the first and second class reading fluency and understanding performance measurements were performed using the Reading Writing Assessment Battery (OYAB). The work memory measurements using the structural equality model have shown the results from the study in which the reading fluency and understanding skills are determined, the reading fluency and understanding performance have increased from the first class to the second class and from the fine period to the spring period at each class level. The results also showed that the performance of oral and visual work memory in the motherhood contributed to the fluency of reading and understanding of reading in the first and second classes in the beautiful and spring periods at different levels.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Eğitim ve Bilim

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.656
Atıf : 24.753
2022 Impact/Etki : 0.469
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
70/232

Eğitim ve Bilim