Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 62
 İndirme 22
 Sesli Dinleme 1
Elazığ 1.amatör Küme Futbolcularının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
2020
Dergi:  
Kesit Akademi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma Amatör futbolcuların saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2019-2020 futbol sezonunda Elazığ ilinde Amatör kümede mücadele eden takımların futbolcuları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2019-2020 futbol sezonunda Elazığ ilindeki 1. Amatörde mücadele eden takımlardan random yöntem ile seçilen 14 takımdan 200 amatör futbolcu oluşturmuştur. Çalışmamıza katılan katılımcıların demografik bilgilerini tespit etmek amacıyla kişisel bilgi formu (Yaş, spor yılı, eğitim durumu ve antrenörle çalışma yılı) ve saldırganlık düzeylerini belirlemek için (Kiper, 1984) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.. Çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Bulgular araştırmaya katılan futbolcuların;. Yaş, spor yılı, eğitim düzeyi ve antrenörle çalışma yılı düzeylerine göre saldırganlık ölçeği alt boyutları düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı fark olduğu görülmektedir. Çalışmamız bulgularına göre, ölçeğin yıkıcı alt boyut puan ortalamasının 36,30 puan ortalama saldırganlık düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Atılganlık alt boyutu puan ortalaması incelendiğinde, ortalamanın altında 45,58 olarak saldırganlık puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Edilgen saldırganlık alt boyutu incelendiğinde, puan ortalamasının 33,50 ile ortalamanın altında olduğu ve saldırganlık puanının düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; araştırma sonucuna göre amatör sporcularda saldırganlık düzeylerinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları antrenör, sporcu ve araştırmacılara ulaştıralarak sporcu perfonmansına olumlu yönde katkı sağlayacağı kanısındayız

Anahtar Kelimeler:

The 1st Edition Of The Admiral Football Club.
2020
Yazar:  
Özet:

This study was conducted to determine the levels of aggressiveness of amateur footballers. The universe of the research is made up of footballers of the teams fighting in the Amateur group in the 2019-2020 football season in Elazığ province. The examples of the study are in the 2019-2020 football season. 200 amateur footballers were formed from 14 teams selected by random method from the teams fighting in amateur. In order to identify the demographic information of the participants in our study, the personal information form (age, sports year, training status and year of work with the coach) and the level of aggression (Kiper, 1984) have been developed by the "Aggression Scale". In the analysis of the data, the SPSS package program was used.The error level was taken as p<0,05. The findings of the footballers involved in the investigation; According to age, sports year, level of training and the level of year of work with the coach, the scale of aggression is statistically significantly different between the levels of lower dimensions. According to the findings of our study, the devastating low-dimensional score average of the scale is 36.30 points and the average level of aggression is low. When the low-dimensional scores were studied, the aggressive scores were less than 45,58 below the average. When the edilgen aggression sub-dimensions were studied, it was found that the score was below the average by 33.50 and the score of aggression was low. As a result, research has found that the level of aggression among amateur athletes is low. We believe that the findings of the research will contribute positively to the perfonmans of the athlete by communicating the findings to coach, athlete and researchers.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Kesit Akademi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 970
Atıf : 1.033
2022 Impact/Etki : 0.127
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
359/509

Hukuk Temel Alanı
Q3
41/57

Filoloji Temel Alanı
Q3
52/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q3
59/92

İlahiyat Temel Alanı
Q3
66/102

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q3
27/39

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q4
187/232

Kesit Akademi Dergisi