Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 41
 İndirme 11
Некоторые Вопросы Социолингвистики, Теории Литературного Языка И Лингвокультурологии В Работе Абусуфьяна Акаева «Тил Масъаласы»
2021
Dergi:  
Tehlikedeki Diller Dergisi
Yazar:  
Özet:

Статья посвящена одному из аспектов научного наследия выдающегося кумыкского просветителя, общественного деятеля, ученого-арабиста и поэта Абусупьяна Акаева (1870-1931). Его творческая и научная деятельность в значительной мере способствовали подъему культурного уровня и национального самосознания кумыков и других народов Дагестана. Ему также принадлежит особая роль в движении реформации (джадидизма) ислама в Дагестане, развитии новометодного (усул-и-джадид) образования. В статье впервые в истории тюркского языкознания еще в досоветскую эпоху были поставлены некоторые актуальные до сих пор вопросы социолингвистики. Они, в частности, были связаны с местом и ролью тюркских языков в языковой ситуации Северного Кавказа и Дагестана, и, как справедливо полагал Абусупьян Акаев, в системе образования необходимо отдать предпочтение не арабскому, но родному кумыкскому языку. Также им впервые были рассмотрены вопросы теории литературного языка и лингвокультурологии в интерпретации, близкой к современной научной традиции.

Anahtar Kelimeler:

Some Questions Of Sociolinguistics, Theory Of Literary Language and Linguoculturrology In The Work Of Abusufian Akayev “til Masalasy”
2021
Yazar:  
Özet:

The article is devoted to one of the aspects of the scientific heritage of the outstanding Kumyk educator, public figure, Arabist scientist and poet Abusupyan Akayev (1870-1931). His creative and scientific activities greatly contributed to the rise of cultural level and national identity of Kumyks and other peoples of Dagestan.. He also has a special role in the movement of reformation (jadidism) of Islam in Dagestan, the development of new metode (usul-i-jadid) of education. In the article for the first time in the history of Turkic linguistics in the pre-Soviet era some issues of sociolinguistics were raised. In particular, they were connected with the place and role of Turkic languages in the language situation of the North Caucasus and Dagestan, and, as Abusupyan Akayev rightly believed, in the education system it is necessary to give preference not to Arabic, but to native Kumyk language. He also first considered issues of literary language theory and linguoculturrology in an interpretation close to the modern scientific tradition.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Tehlikedeki Diller Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 306
Atıf : 235
2023 Impact/Etki : 0.019
Tehlikedeki Diller Dergisi