Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 10
 İndirme 8
Turkce Ogretmeni̇ Adaylarinin İs Bi̇rli̇kli̇ Calisma Sureci̇ne İli̇ski̇n Tutum ve Dusunceleri̇: Ataturk Uni̇versi̇tesi̇ Ornegi̇
2011
Dergi:  
Gazi Türkiyat
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının iş birlikli çalışmayla ilgili tutum ve görüşlerini incelemek ve değerlendirmektir. Çalışmanın yöntemi, nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının bir arada kullanıldığı karma desendir. Araştırmanın nicel boyutunda tarama modeli nitel boyutunda ise olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğrenciler örneklemini ise aynı bölümde öğrenim gören 142 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın nicel verileri “İş Birlikli Çalışmaya İlişkin Tutum Ölçeği’yle nitel verileri ise üç tane açık uçlu sorudan oluşan ve öğretmen adaylarının iş birlikli çalışma süreciyle ilgili düşüncelerini sorgulayan “Öğretmen Adaylarının İş birlikli Çalışma Sürecine İlişkin Düşünceleri Formu”yla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde betimsel istatistiki yöntemler olan frekans, yüzde ve ortalama nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının iş birlikli çalışma sürecine ilişkin yüksek düzeyde olumlu tutuma sahip olduğu fakat uygulama öncesi ve anında bazı teknik ve iletişimsel sorunlar yaşadıkları anlaşılmıştır

Anahtar Kelimeler:

Thoughts and Opinions Of The Candidates For Turkish Teacher's Working Unity Process: Example Of The Ataturk University
2011
Dergi:  
Gazi Türkiyat
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to study and evaluate the attitudes and opinions of the Turkish teacher candidates regarding the work associate. The method of study is the karma design in which quantitative and qualitative research approaches are used together. The research has been carried out in the quantum size of the scan model, while the quality size of the scan model has been used in the event design. The universe of research is formed by 142 students studying in the Turkish Education Department of Kazim Karabekir Education Faculty, while the sample is formed by 142 students studying in the same department. Quantitative data of the study were obtained by the "Teacher Advisors' Thoughts on the Working Process" form, which consists of three open end questions and requests the thoughts of teachers' candidates on the Working Process. In the analysis of quantitative data obtained from the research, the analysis of frequency, percentage and average quality data, which are visual statistical methods, used the content analysis technique. The result of the study is clear that the candidates for Turkish teachers have a high level of positive attitude towards the work process, but they experience some technical and communication problems before and immediately.

Anahtar Kelimeler:

The Attitudes and Opinions Of Turkish Teacher Candidates Towards Period Of Cooperative Working: The Sample Of Ataturk University
2011
Dergi:  
Gazi Türkiyat
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Gazi Türkiyat

Alan :   Filoloji

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 575
Atıf : 1.028
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini