Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 95
 İndirme 15
Ergenlerde Dinin Hayatın Anlamına Olan Etkisi Üzerine Bir Araştırma
2020
Dergi:  
Eskiyeni
Yazar:  
Özet:

Hemen herkes krizler çağında yaşadığımıza dair derin vurgular yapmaktadır. Krizinderin belirtileri de ergenler üzerinde gözlemlenmektedir. Yaşanan krizleri doğru tahlil etmek ve olası çözüm önerilerini ortaya koymak daha iyi bir dünyada yaşamak adına önemli bir görevdir. Bu görevi yerine getirmenin şartı da çağımızı ve ona ren-gini veren koşulları sağlıklı bir şekilde analiz etmek ile mümkündür. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini gençler/ergenler oluşturmaktadır. Ergenlik dünümüz ile yarınımız arasında bir köprü, geçmişimizle geleceğimizin bağ kurduğu noktadır. Ergenlik dönemi hayata anlam verme çabalarının zirveye çıktığı dönemdir. Bu dönemde yaşanan yabancılaşma, intihar, mutsuzluk ve güvensizlik gibi pek çok sorunun kaynağında anlamsızlık duygusu vardır. Hayatta gerçek bir anlam bulmak ergenlik döneminintemel özelliğidir. Ergenlik kimliğin oluşma sürecidir. Bu dönemde oluşan kimlik tüm hayatı etkilemektedir. Bu süreçte ergenler içinde bulundukları kültürü, toplumsal değerleri, sahip oldukları inançları ve yasal kuralları sorgulamaya başlar. Bu sorgulamanın amacı hayatı olumlu hale getirecek temel değerlere ve temel bir anlam kaynağına ulaşmaktır. Ergenlerde-ki hayatı sorgulama düşüncesi, daha iyiye ve daha mutlu bir hayata doğru yaptıkları çabalar anlam arayışınınönemli göstergeleridir. Anlam kavramının içeriğini anlamak ve tanımlamak zordur. Buna karşın onun verdiği anlamı kapsayan başka bir kelime de yoktur. Anlam kavramı, Abdulkerim Bahadır’ın yerinde ifadesiyle, hayatın yaşamaya değer olup olmadığıyla, insanca yaşamayla, yüce amaçlar için yaşamakla ilgilidir. Bir şeyi anlamak o şeyin özünü, ilişkili olduğu diğer varlıkları ve o şeyin ait olduğu bütünlüğü kavramak anlamına gelir. Anlama faaliyeti anlaşılan şeyde kendi hayatımızdan, duygu ve düşüncelerimizden birşeyler bulmayı ifade eder. Varlığımızın, bizim dışımızdaki varlıklar ile olan ilişkisini ve anlamını keş-fetmeyi ifade eder. Hayatın anlamı insanların “ne için?” yaşadığını gösteren, hayatı-nın anlamlı ve değerli olmasını sağlayan hedeflere sahip olmasıyla ilişkilidir. Çünkü insanlar anlamlı bir hayata ulaştıktıklarında potansiyellerini geliştirebilir, karşı karşı-ya kaldığı problemlere çözümler üretebilirler. Diğer insanlarla ve varlıkla doğru bir ilişki kurabilirler. Böylece yaşam bütünlüklerini korumuş olurlar. Din anlamsızlığı önleyen, hayata anlam katan, tüm yaşam kalitesi ve varoluş boyutla-rına yardım eden bir olgudur ve bu gençler için çok önemlidir. Dini ilkeler ve dini değerler ergenler için, hayatı anlamlı ve mutlu kılacak alternatifler ortaya koyar. Çünkü anlam hayatın, din de anlamıntemel ögesidir. Dinin anlam haritasında yaşamın bireysel ve toplumsal amaçları vardır. Dindarlık; hayata amaç veren, yaşa-nan sorunları anlamlı kılacak bir bakış açısı sağlayan, sarsıcı yaşam olayları ile başa çıkmayı sağlayan bir kişilik özelliğidir. Yapılan araştırmalar şunu göstermiştir: Dindar-lık ile iyi oluş, psikolojik sağlık, mutluluk ve anlamlı bir hayat arasında pozitif bir ilişki vardır. Araştırmamız ergenlerde dinin anlam arayışına ve anlamlı bir hayat sürmeye katkıla-rını konu edinmektedir. Araştırmada mülakata katılan ergenlerin anlam ve anlamsız-lık ile ilgili görüşlerinin literatürdeki tanımlar ve birçok araştırma sonucu ile uyumlu olduğu görülmüştür. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden kuram oluşturma yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda amaçlı örnekleme yönte-mi ile ulaşılan, yaşları 18 ile 24 arasında değişen 28 kişiyle yarı yapılandırılmış görüş-meler gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan Unesco ve Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK gençlik üzerine araştırmalar yapmaktadır. Her iki kurum 16-25 yaş arasını ergenlik ya da gençlik dönemi olarak tanımlamakta-dır. Bu araştırma da iki kurumun verilerini dikkate alarak 18-24 yaş aralığını merkeze almıştır. Ergenlik dönemiyle ilgili birçok bilimsel araştırma bu yaş aralığını dikkate almaktadır. Araştırmada içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. Verilerin analizinde NVivo 12 programından faydalanılmıştır. Bulgular ilgili literatüre dayalı olarak tartışılmış ve ileri çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. Türkiye’de gerek psikoloji gerekse din psikolojisi alanında anlam, ergenlik ve dindarlık ilişkisini araştıran çalışmalar neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu durum çalışma-mızın önemini göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçlarını ergenlerle ilgili sosyal, kül-türel ve eğitsel alanda ana politikalar geliştirmek için kullanmak mümkündür.

Anahtar Kelimeler:

Research On The Impact Of Religion On The Meaning Of Life
2020
Dergi:  
Eskiyeni
Yazar:  
Özet:

Everybody is deeply emphasizing that we are living in the age of crisis. Symptoms of crises are also observed on adolescents. To correctly evaluate the crisis and present the possible solutions is an important task for living in a better world. The condition to fulfill this task is also possible by analysing our age and the conditions that give it rhinos in a healthy way. Approximately one-third of the world’s population is young people. Adolescence is a bridge between yesterday and tomorrow, the point where our past and future are connected. The age of adolescence is the time when the efforts to understand life come to the peak. The source of many problems, such as alienation, suicide, unhappiness and uncertainty, during this period, is a sense of meaninglessness. Finding a real meaning in life is the primary characteristic of adolescence. Adolescence is the process of the formation of identity. The identity that is created during this period affects the whole life. In this process, adolescents begin to question their culture, social values, beliefs and legal rules. The purpose of this questioning is to reach the fundamental values and a source of meaning that will make life positive. The thought of questioning life in adolescents, the efforts they do towards a better and happier life are important indicators of the quest for meaning. It is difficult to understand and define the meaning of the concept. But there is no other word that covers the meaning of it. The concept of meaning, with the expression in the place of Abdulkerim Bahadır, relates to whether life is worth living, to living humanly, to living for supreme purposes. Understanding a thing means understanding the essence of that thing, the other beings in which it is associated and the integrity in which it belongs. Understanding activity means finding something from our own lives, our feelings and our thoughts. It means discovering the relationship and meaning of our existence with the beings outside of us. The meaning of life is “for what?” It is related to having goals that make life meaningful and valuable. Because when people reach a meaningful life, they can develop their potential and create solutions to the problems they face. They can establish a proper relationship with other people and beings. They will protect their whole life. Religion is a phenomenon that prevents meaninglessness, adds meaning to life, contributes to the whole quality of life and existence and is very important to young people. Religious principles and religious values show alternatives to make life meaningful and happy for adolescents. The meaning of life, religion, is also the meaning of life. In the map of the meaning of religion, life has individual and social purposes. Religion is a personality characteristic that aims to life, provides a perspective to make life problems meaningful, enables to deal with shocking life events. The research has shown that there is a positive relationship between religiousness and well-being, psychological health, happiness and meaningful life. Our research focuses on the search for meaning of religion in adolescents and contributing to a meaningful life. The study found that the views of the adolescents involved in the interview about meaning and meaninglessness were in line with the definitions in literature and the results of many research. The research is carried out on the basis of the theory creation approach from the research methods. In this framework, a semi-configured conversation with 28 people between the ages of 18 and 24 was achieved with the aim of sample-by-the-country. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Turkish Statistical Agency (TÜIK) are conducting research on youth. Both institutions define the age of 16 to 25 as adolescence or youth period. This study also focused on the age range of 18-24 years, taking into account the data of the two institutions. Many scientific research on adolescence take into account this age range. The research was conducted by content analysis and visual analysis. The data analysis is based on NVivo 12. The findings were discussed on the basis of the relevant literature and were presented in recommendations for further studies. In Turkey, the study of the meaning, adolescence and religious relationship in the field of religious psychology is almost not enough to say. This indicates the importance of work. It is possible to use the results of this study to develop the main policies in the social, seed-tural and educational fields related to adolescents.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Eskiyeni

Alan :   İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 941
Atıf : 943
2022 Impact/Etki : 0.214
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
248/509

İlahiyat Temel Alanı
Q2
31/102

Eskiyeni