Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 72
 İndirme 39
Türkçe Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüşleri
2019
Dergi:  
Researcher
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşlerini tespit etmek ve Türkçe öğretmenlerinin derslerinde çocuk edebiyatından ne şekilde faydalandıklarını belirlemektir. Çocuk edebiyatı bazı lisans programlarında verilen bir ders olmanın ötesinde yaşamla oldukça iç içe bir alandır. Okuma kültürü edinmiş bireylerin yetişmesinde çocuk edebiyatı önemli bir rol oynamaktadır. Çocuk kitaplarının hazırlanmasında "çocuğa görelik" ve "çocuk gerçekliği" ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilinçle kaleme alınan kitapların çocuklarla buluşturulmasında Türkçe öğretmenlerine sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle Türkçe öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri önem taşımaktadır. Çalışmanın evrenini Mersin il merkezinde bulunan ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu okullar içinden basit seçkisiz yöntemle seçilen beş ortaokulun Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, daha çok görüşe ulaşmak amacıyla , "Türkçe Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüşleri " isimli anket kullanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında istatistiksel teknikler (frekans, yüzde) kullanılarak ortalamalara göre yorumlar yapılmıştır. Elde edilen verilerden öğretmenlerin bir kısmının lisans döneminde çocuk edebiyatı dersi almadıkları görülmektedir. Buna rağmen lisans döneminde çocuk edebiyatı dersi alan ve almayan öğretmenlerin çocuk edebiyatı ile ilgili çoğunlukla olumlu görüşlere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Ne yazık ki bu olumlu görüşlere rağmen öğretmenlerde çocuk edebiyatına ilişkin birtakım bilgi eksikliği ve yanlış bilgiler dikkat çekmektedir. Tüm bunlara rağmen Türkçe öğretmenlerinin "Çocuk Edebiyatı" alanının varlığını kabul ettiklerini ve meslekleri dolayısıyla da alanı takip etmeye çalıştıklarını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler:

Turkce Ogretmenlerinin Cocuk Edebiyatina İliskin Gorusleri
2019
Dergi:  
Researcher
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to identify the views of Turkish teachers on children’s literature and to determine how Turkish teachers benefit from children’s literature in their classes. Children's literature is a rather inner-life area beyond being a lesson given in some bachelor's programs. Children’s literature plays an important role in the development of children’s reading culture. When preparing children's books, the principles of "parallel to the child" and "child reality" should be taken into account. The responsibilities of the Turkish teachers in the meeting of the books taken with the conscience of the children fall. Therefore, the views of Turkish teachers on children's literature are important. The universe of study is formed by Turkish teachers who work in the middle schools located in the Mersin province center. The examples of the study are made up of five Turkish high school teachers, selected in a simple and unselected way from these schools. As a data collection tool in the study, the survey was used, in order to reach more opinions, called "Turkish Teachers' Opinions on Children's Literature". In the interpretation of the data, statistical techniques (frequency, percentage) were made according to the average. Some of the teachers found that they did not take a child literature lesson during the course. Nevertheless, the teachers who take and don’t take a child literature lesson during the bachelor’s period have mostly been observed to have positive opinions about child literature. Unfortunately, despite these positive opinions, a number of lack of knowledge and misinformation about children's literature is attracted to teachers. Despite all this, it is possible to say that Turkish teachers accept the existence of the field of "Children Literature" and that they are trying to follow the field because of their professions.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Researcher

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Researcher