Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 110
 İndirme 68
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
2019
Dergi:  
International Journal of Language Academy
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçtan hareketle geliştirilen 47 maddelik denemelik formun uzman görüşü alınarak kapsam geçerliği sağlanmış, ardından Yunus Emre Enstitüsü, üniversitelerin dil merkezleri (DİLMER, TÖMER), resmî okullar (PICTES, seçmeli ders) ve özel kurslarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten 302 kişiye uygulanmıştır. İlk uygulamadan elde edilen veriler ile Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış, ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir. AFA sonucunda 30 maddeden oluşan, kaçınma, isteklilik ve benimseme olarak adlandırılan 3 faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Bu 3 faktörün (1. faktör %30,960, 2. faktör %26,233, 3. faktör %7,134) açıklanan varyansın %64,327’lik kısmını karşıladığı görülmüştür. Sonraki aşamada maddelerin yapı geçerliğini doğrulamak için ölçek formu 191 kişilik farklı bir guruba gönderilmiş, elde edilen verilerden hareketle doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan AFA ve DFA ile 30 maddelik nihai ölçek formunun yapı geçerliği doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları ise ölçeğin tamamı ve alt faktörleri için hesaplanan iç tutarlık katsayıları ile belirlenmiştir 30 maddelik ölçeğin tamamı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,91 iken; birinci faktöre (kaçınma) ait α değeri 0,95, ikinci faktöre (isteklilik) ait α değeri 0,91 ve üçüncü faktöre ait α değeri 0,89 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin geçerliği ile iç tutarlılığının yüksek düzeyde olduğu görülmüş ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin teknolojiye yönelik tutumlarını geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçtüğü ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Turkceyi Yabanci Dil Olarak Ogretenlerin Teknolojiye Yonelik Tutumlarinin Belirlenmesine İliskin Bir Olcek Gelistirme Calismasi
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to develop a measurement tool that can be used in determining the attitudes of those who teach Turkish as a foreign language towards technology. With the expertise of the 47 material experimental form developed for this purpose, extent validity was provided, then the Yunus Emre Institute, the language centers of the universities (DILMER, TÖMER), official schools (PICTES, optional courses) and 302 people taught Turkish as a foreign language in special courses. With the data obtained from the first application, the Opening Factor Analysis (AFA) was performed, the structure validity of the scale was tested. The AFA results in a three-factor structure consisting of 30 substances, called avoidance, willingness and adoption. These 3 factors (1 factor %30,960, 2 factor %26,233, 3. Factor 7,134) found that the variance described meets 64,327 percent. In the next stage, the scale form was sent to a different group of 191 people to verify the structure validity of the materials, and the data obtained was conducted by movement verifying factor analysis (DFA). The construction validity of the final scale form of 30 materials with the made AFA and DFA has been confirmed. The measurement’s reliability studies are determined by the internal consistency ratings calculated for the whole and subfactors of the measurement, while the Cronbach alpha reliability ratio for the whole measurement is 0.91, the α value for the first factor (deference) is 0.95, the α value for the second factor (deference) is 0.91 and the α value for the third factor is 0.89. The results of the analysis have shown that the scale’s validity and internal consistency are high and that the teachers of Turkish as a foreign language measure their attitudes towards technology in a valid and reliable way.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


International Journal of Language Academy

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.247
Atıf : 1.559
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini