Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 90
 İndirme 37
A Comparatıve Analysıs Of Polıce Vocatıonal School Of Hıgher Educatıon Students’ Attıtudes Towards Englısh Learnıng
2013
Dergi:  
The Journal of Turkish Educational Sciences
Yazar:  
Özet:

Abstracten Bu araştırmanın amacı Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarının sınıf düzeyi, mezun oldukları lise türü, İngilizce öğrenme amacı, İngilizce öğrenmek için tercih edilen yöntem, ilk İngilizce öğretmeni ve bilgisayar kullanma becerileri değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu 1 ve 2. sınıflarında öğrenim gören 787 öğrenciye uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Anketi” ve “İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için t-testi, ANOVA, Scheffe, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Veriler, SPSS 17 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarının iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumları ile öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, mezun oldukları lise türü, İngilizce öğrenme amaçları, tercih ettikleri öğrenme yöntemi ve bilgisayar kullanma becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, ilk İngilizce öğretmenlerinin öğrencilerin İngilizce tutumları üzerinde etkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
The Journal of Turkish Educational Sciences
The Journal of Turkish Educational Sciences