Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 22
 Görüntüleme 134
 İndirme 35
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Harita Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri
2007
Dergi:  
Doğu Coğrafya Dergisi
Yazar:  
Özet:

Ouml;ZET Harita okuryazarlığı geleneksel anlamda duuml;nya ile ilişki kurmamızı sağlayan okuryazarlığın ouml;tesinde; durumsal anlamda mantıksal ccedil;ıkarımlarda bulunarak bireyin zihinsel şemalarını yapılandırması ile evrensel ve toplumsal bağlamdaki değer yargıları, gouml;stergeleri, grafikleri ve rituuml;elleri okuyup anlayabilmektir. Bununla birlikte harita okuryazarlığı, bireye duuml;şuuml;nce, eylem, obje, grafik ve sembolleri anlama ve yorumlama imkacirc;nı vererek, yaşam boyu ouml;ğrenme bilincini oluşturma, bu bilinci geliştirmede etkin ouml;ğrenmelerle problem ccedil;ouml;zme becerilerini kazanmalarını sağlayabilmektedir. Bilgi ccedil;ağında bilginin hangi formatlarda uuml;retildiğini ve kullanıldığını anlayabilmek iccedil;in guuml;nuuml;muuml;z insanı ccedil;oklu okuryazar olmak zorundadır. İlgili literatuuml;r tarandığında 34 tuuml;r okuryazarlık olduğu gouml;ruuml;lmuuml;ştuuml;r. Ancak bu ccedil;alışmada harita okuryazarlığı bir metafor olarak kullanılmıştır. Bu ccedil;alışmanın genel amacı harita okuryazarlığının uuml;niversite ouml;ğrencilerinin zihinsel şemalarını, kavram haritalarını, kuuml;ltuuml;rel değerleri ve gouml;stergeleri yorumlamaları ve mekacirc;nsal algılama becerisi uuml;zerilerindeki etkisini irdelemektir. Bu bağlamda harita okuryazarlığının ouml;ğrencilerin kavram haritaları oluşturmalarına; mekacirc;nı algılama becerilerine; kuuml;ltuuml;rel değerleri anlamalarına; gouml;stergeleri yorumlamalarına; zihinsel ouml;ğrenme şemaları na etkisi aranmıştır. Araştırma tarama modeline gouml;re tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Muğla Uuml;niversitesi Eğitim Fakuuml;ltesi ouml;ğrencileridir. Ouml;rneklem grubunu ise Eğitim Fakuuml;ltesi uuml;ccedil;uuml;ncuuml; sınıf ouml;ğrencileri (N=425) oluşturmaktadır. Verilenin toplanmasında harita okuryazarlığının, ouml;ğrencilerin zihinsel ve duyuşsal şemalarını yapılandırmaları, kavram haritalarını oluşturmaları, mekacirc;nı algılamaları, kuuml;ltuuml;rel değer ve gouml;stergeleri algılama ve yorumlamaları uuml;zerine etkisine ilişkin ouml;ğrencilerin gouml;ruuml;şlerini belirlemek iccedil;in anket geliştirilmiştir. Verilerin ccedil;ouml;zuuml;muuml; iccedil;in yuuml;zde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi istatistik teknikleri kullanılarak yorumlar yapılmıştır. ABSTRACT Map literacy is not only the the literacy that provides our interaction with the world in its traditional meaning; but also a person's being able to read and understand the universal and social values ,indicators graphics andnbsp; rituals by constructing his or her mind map through logical inferences from the situations. Besides, map literacy, enables the individual understand and interpretnbsp; the ideas, actions, objects, graphics and symbols; therefore provides him or her with the opportunity to achieve and understanding ofnbsp; life-long learning and learning experineces that enhances this understanding along with effective problem-solving skills In order to be able to understand in which forms the information is being produced and used, people of the day must be multiple literate. When related literature was scanned, 34 different types of literacy were identified. But map literacy was used as a metaphor in this study. The general aim ofnbsp; this study is to investigate the effects of map literacy on university students' interpretation of mind-maps, concept-maps, cultural values and indications; and on their perception of locality. In this respect, the effects of map literacy on the students' forming of concept maps, theri skills of perceiving the locality ; their understanding the cultural values ; their interpreting the indicatiors ; and their mental learning schemes were looked for. The research was designed according to scanning model. The universe of the research is the students of Muğla University, Faculty of Education. The sample group consists of the third grade students (N=425) For data collection, a questionnaire was developed in order to determine the students' viewpoints about the effects of map literacy on the students' forming of mental and perceptive schemes, forming of concept maps, perceiving of locality, perceiving and interpreting the cultural values and indicators. Statistic techniques such as percentage, frequence, arithmetic avarage and standard deviation were used for the interpretation of the data.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Doğu Coğrafya Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 0
Atıf : 0
2022 Impact/Etki : null
Doğu Coğrafya Dergisi