Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 3
Stratejik Yönetim Döngüsü Çerçevesinde Okullarda Yaşanan Problemlerin İncelenmesi
2023
Dergi:  
Journal Of Academic Social Resources
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı stratejik yönetim döngüsü çerçevesinde okullarda yaşanan problemlerin incelenmesidir. Çalışmanın amacı öğretmenlerin bakış açılarını göre eleştirel bir şekilde incelemek olduğu için bu araştırma fenomenolojik bir yaklaşım kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için kasıtlı örnekleme tekniklerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının Ekim döneminde görev yapan 13 öğretmen araştırmada yer almıştır.  Bu çalışmada katılımcılara, nitel araştırmalarda veri toplamak için yaygın bir araç olan açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formları verilmiş ve formları doldurmaları istenmiştir Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin değerlendirmeleri, okulun stratejik yönetim süreçlerinde iyileştirmeler gerektiğini ve öğretmenlerin bu iyileştirmelere katkıda bulunmaya hazır olduğunu göstermektedir. Öneriler, stratejik hedeflerin daha net ve belirgin olması, katılımcı karar alma süreçlerinin oluşturulması, iletişim eksikliğinin giderilmesi, teknolojinin eğitimde daha etkili kullanılması, öğrenci-öğretmen iletişiminin güçlendirilmesi ve veli işbirliğinin artırılması gibi alanları kapsamaktadır. Bu öneriler, okulun stratejik planlama ve uygulama süreçlerini daha etkili hale getirme potansiyelini yansıtmaktadır. Öğretmenlerin stratejik problemler hakkındaki görüşleri, öğrenci başarısını düşük etkileyen sorunları, iletişim eksikliğini ve öğrenci devamsızlığını vurgulamaktadır. Bu zorlukları aşma sürecinde öğretmenlerin katılımı ve görüşleri büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Examining The Problems Experienced In Schools Within The Framework Of The Strategic Management Cycle
2023
Yazar:  
Özet:

The purpose of this study is to examine the problems experienced in schools within the framework of the strategic management cycle. Since the aim of the study is to examine critically from teachers' perspectives, this research was constructed using a phenomenological approach. Maximum variation sampling, one of the deliberate sampling techniques, was used to determine the study group. Thirteen teachers working in the October semester of the 2023-2024 academic year took part in the study.  In this study, the participants were given interview forms with open-ended questions, a common tool for data collection in qualitative research, and asked to fill out the forms. Teachers' evaluations indicate that improvements are needed in the school's strategic management processes and that teachers are ready to contribute to these improvements. Suggestions include making strategic goals clearer and more specific, establishing participatory decision-making processes, eliminating the lack of communication, using technology more effectively in education, strengthening student-teacher communication and increasing parent cooperation. These suggestions reflect the potential to make the school's strategic planning and implementation processes more effective. Teachers' views on strategic challenges emphasize problems that have a low impact on student achievement, lack of communication and student absenteeism. Teachers' participation and opinions are of great importance in the process of overcoming these challenges.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Journal Of Academic Social Resources

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 783
Atıf : 112
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini