Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 11
 Görüntüleme 129
 İndirme 44
G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi
2020
Dergi:  
Yönetim ve Ekonomi
Yazar:  
Özet:

Fiziki sermaye argümanına bilhassa 1980’li yıllardan sonra bilgi, beceri ve maddi olmayan emek süreçlerinin dâhil olması yeni bir tarihsel momentuma işaret etmektedir. Fiziki sermayenin anti tezi olarak kavranan beşeri sermaye bu dönemsel koşulların ürünüdür. Beşeri sermayede, insan merkezli bir yaklaşım söz konusudur. Dolayısıyla eğitim, sağlık, nüfus ya da bir bütün olarak demografik öğeler dikkate alınmaktadır. Fakat iktisat çalışmalarında beşeri sermaye dendiğinde ağırlıklı olarak eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisine odaklanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, beşeri sermaye faktörünün bir diğer önemli bileşeni olan sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri ekonometrisi yöntemini kullanarak G20 ülkeleri özelinde araştırmaktır. Bu bağlamda, Dumitrescu-Hurlin (2012) Panel Nedensellik testi sonucuna göre; ekonomik büyüme rakamlarından sağlık harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. Uzun dönemli eşbütünleşme katsayıları sonuçlarına bakıldığında ise panelin geneli için kişi başına düşen sağlık harcamalarındaki (SH) artışların, ekonomik büyüme (EB) rakamlarına pozitif ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilediği bulgulanmıştır. Bu sonuca göre, kişi başına sağlık harcamalarındaki %1’lik artış, uzun dönemde ekonomik büyüme rakamlarını %0.81 oranında artırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Ekonometrisi JEL Sınıflandırması: I15, O47

Anahtar Kelimeler:

Analysis Of The Impact Of Health Expenditure On Economic Growth In The G20 Countries
2020
Yazar:  
Özet:

The physical capital argument, in particular after the 1980s, indicates the inclusion of knowledge, skills and non-material labour processes to a new historical momentum. Human capital, understood as the anti-thesis of physical capital, is the product of these periodic conditions. In human capital, it is a human-centric approach. Therefore, education, health, population or a whole demographic elements are considered. But in economic studies, when human capital is called, it is mainly focused on the relationship between education spending and economic growth. The aim of the study in this direction is to investigate the relationship between health expenditure and economic growth, which is another important component of the human capital factor, using the panel data econometrics method in particular the G20 countries. In this context, according to the Panel Causal Test of Dumitrescu-Hurlin (2012) there is a one-way causal relationship from economic growth figures to health expenditure. With the results of the long-term integration rates, it has been found that increases in health expenditure (SH) per person for the panel in general have a positive and statistically significant impact on economic growth (EB) figures. According to this conclusion, an increase of 1% in health expenditure per person increases economic growth rates by 0.81% in the long term. Keywords: Health spending, Economic growth, Panel data econometrics JEL Classification: I15, O47

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Yönetim ve Ekonomi

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.080
Atıf : 15.480
2022 Impact/Etki : 0.293
Yönetim ve Ekonomi