Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 104
 Görüntüleme 313
 İndirme 65
Türkiye’de Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Yapılan Araştırmalar: İçerik Analizi Çalışması
2017
Dergi:  
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, 2007-2016 yılları arasında okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin ulusal alanda yapılmış olan çalışmaları içerik analizi yöntemiyle incelemektir. Araştırmada ilgili alanda toplam 133 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulusal-uluslararası alanda ulaşılan bu çalışmaların 14’ü doktora tezinden, 43’ü yüksek lisans tezinden ve 76’sı ise hakemli dergilerde yayımlanan makalelerden oluşmaktadır. Araştırmada ilgili alanda ulaşılan çalışmalar tam metin okuması sonucu doküman incelemesi yoluyla araştırmanın künyesi, disiplin alanı, okul dışı öğrenme ortamı, bilimsel araştırma türü, kazanım konusu, yöntemi, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri açısından incelenmiştir. Araştırmada incelenen çalışmalara ait tema ve kodlamalar sonucu elde edilen veriler frekans değerleri kullanılarak grafikler halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda son yıllarda okul dışı öğrenme ortamları üzerine yapılan çalışmaların düzenli olarak arttığı görülmüştür. Yapılan çalışmaların daha çok Fen Bilimleri alanında yayınlanan ve ulusal boyutta taranan dergilerdeki makaleler tarzında olduğu belirlenmiştir. Çalışmalarda gezi/doğa etkinliklerinin ve müze/bilim merkezlerinin daha çok kullanıldığı, genellikle nicel ve betimsel/tarama yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaların çoğunlukla ortaokul öğrencileri ve öğretmenler ile gerçekleştirildiği, okul dışı öğrenme ortamlarında ortaya çıkan eğitim-öğretim sorunlarının, bu ortamların öğrencilerin ilgi, tutum ve öğrenme ürünlerine etkisinin incelendiği belirlenmiştir. Araştırmalarda, veri toplama aracı olarak genellikle görüşme formlarının, likert tipi ölçeklerin ve başarı testlerinin kullanıldığı, veri analiz yöntemi olarak ise genellikle betimsel ve kestirimsel veri analizlerinin uygulandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Research On The Out-of-school Learning Environments In Turkey: Content Analysis Study
2017
Yazar:  
Özet:

The objective of this study is to study the studies carried out in the national field on non-school learning environments between 2007 and 2016 through the content analysis method. In total, 133 studies have been carried out. 14 of these studies achieved in the international field consists of doctoral thesis, 43 of the master's thesis and 76 of the articles published in arbitration magazines. The studies achieved in the relevant field of research have been studied through the full text reading result of the document examination in terms of the field of research, the field of discipline, the environment of learning outside the school, the type of scientific research, the subject of achievement, the method, the work group, the data collection tools and the data analysis methods. The data obtained as a result of the themes and codes of the studies studied were presented in graphics using frequency values. Research has shown that in recent years the study on non-school learning environments has been increasing regularly. The research was found to be in the style of articles published in the field of science and scaned in journals in national scale. Studies have found that tourism/natural activities and museums/scientific centers are used more often, and that quantum and imaging/scan methods are used more often. It is also determined that the educational and teaching problems arising in the non-school learning environments, where the studies are mainly conducted with high school students and teachers, the impact of these environments on students' interests, attitudes and learning products is studied. Research has shown that the forms of conversation, liquid-type scales and success tests are often used as a data collection tool, and the method of data analysis is often used as visual and scatter data analysis.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi