Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
12

İNDİRME
9

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
WILLIS POLIGONU ANTERIOR DOLAŞIM ANEVRIZMALARININ MIKROŞIRURJIKAL YÖNTEMLE KLIPSLENMESI: RETROSPEKTIF ÇALIŞMA

2017 - Burak Eren, Feyza Karagoz Guzey, Murat Yucel, Ozgur Yusuf Aktas, Abdurrahim Tas, Azmi Tufan, Mustafa Safi Vatansever, Ilker Gulec, Ebru Doruk, Mustafa Ornek - https://doi.org/10.5350/BMB20170218032850

Özet:Amaç: Willis poligonu anterior sistem anevrizmalarının cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi. Yöntem ve Gereçler: Mart 2015-Aralık 2016 arasında intrakranyal anevrizma nedeniyle kliniğimizde ardı ardına 38 hasta ameliyat edildi. On beş kadın ve 23 erkek hastanın yaş ortalaması 47 (aralığı: 17-78) idi. Otuz beş hastada subaraknoid kanama (SAK) vardı ve bunların %54,2’si (n=19) ilk 24 saatte ameliyata alındı. Hastalar aynı cerrah tarafından silviyan diseksiyon yöntemi kullanılarak opere edildi. Çalışmamız klinik kayıt ve radyolojik görüntü arşivleri kullanılarak retrospektif olarak gerçekleştirildi. Bulgular: En fazla anterior komminikan arter anevrizması görüldü (44.8%). Sonra sırasıyla middle serebral arter (31.6 %), posterior komunikan arter (13.2 %), internal serebral arter (7.8%) ve distal anterior serebral arter (2.6%) anevrizması vardı. Anevrizma yeri ve ortalama görülme yaşı arasında anlamlı farklılık vardı (p=0.009). Tüm hastalar ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde takip edildiler. Vazospazm %26.3 oranında görüldü. SAK olan hastalarda vazospazm anlamlı derecede fazlaydı (p=0.003). Hastaneden çıkarken SAK olan 17 hasta ve kanamamış 3 hastanın nörolojik muayeneleri normaldi. Dört hasta minimal nörolojik defisitle, 2 hasta ise ağır nörolojik defisitle taburcu edildi. SAH WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) grade 4-5 olan sekiz hasta, grade 3 olan 2 hasta ve grade 1-2 olan 2 hasta kaybedildi. Ameliyat öncesi Glasgow koma skalası skoru düşük olması ve SAH WFNS grade yüksek olması ölen hastalar için belirleyici oldu. Sonuç: Anevrizma tedavisinde endovasküler tekniklerin gelişmesine rağmen anterior sistem anevrizmalarında cerrahi ile klipsleme hala önemini korumaktadır. Öncelikli tedavi anevrizmanın kapatılmasıdır. Erken cerrahi ile morbidite ve mortalitenin azaldığı bilinmektedir.

Anahtar Kelime: anevrizma, klips, anevrizma cerrahisi, mikroşirurjikal klipsleme, subaraknoid kanama, Willis poligonu

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Dilaver KAYA, Gulcin BENBIR, Koray OZDUMAN, İmre USSELİ, M. Necmettin PAMİR
Melih Hulusi US, Murat BAŞARAN, Mehmet YILMAZ, Alper UÇAK, Adem GÜLER, Ahmet Turan YILMAZ
Bekir İNAN, Melike Elif TEKER, Yasin AY, Cemalettin AYDIN, Halil BAŞEL, Rahmi ZEYBEK
Sefer USTA, Ergun HALİLOĞLU, Ümit MENTEŞE, Orhan Veli DOĞAN
Aykan ULUS, Özgür ÇELİK, Ayça ARSLANHAN, Özlem Tuğçe ÇİLİNGİR, Mazhar ÖZKAN, Ayşe Mine YILMAZ, Suheyla BOZKURT UYAR, Mustafa İbrahim ZİYAL