Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 13
Uluslararası Öğrencilerin Kaynaşmasında Geleneksel Oyunların Rolü
2023
Dergi:  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Ülkeler arası yapılan çeşitli anlaşmalarla yükseköğretim öğrencileri, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim fırsatını elde etmektedirler. Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrenci kabulü ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindendir. Üniversitede Suriye (n=1989), Irak (n=1142), Çad (n=964), Somali (n=785) ve Azerbaycan (n=595) başta olmak üzere 90 farklı ülkeden 10662 öğrenci, farklı bölümlerde öğrenimine devam etmektedir. Tüm kültürlerden öğrenicilerin sosyal etkileşimlerini artıracak ve onları ortak bir amaçta buluşturacak olguya ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, Karabük Üniversitesi öğrencileri ve farklı ülkelerden öğrenim görmek için üniversitede bulunan uluslararası öğrencilerin kültürel aktarım aracı olan oyunlarla etkileşimini artırmak amaçlanmaktadır. Çalışma için üç günlük oyun etkinliği planlanmıştır. Oyunlar, tüm üniversite öğrencilerinin katılımına uygun bir şenlik ortamında oynanacak şekilde planlanmıştır. Çalışmanın gurubunu Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören, çalışmaya katılmaya gönüllü uluslararası ve Türk öğrencilerden etkinlik öncesi görüşülen 114, etkinlik sonrası görüşülen 36 olmak üzere toplam 150 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında çalışmanın amaçlarına yönelik araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Yapılan görüşmelerde, öğrencilerden ülkelerinde en çok oynanan geleneksel çocuk oyunlarını anlatmaları istenmiştir. Sonuç olarak etkinlik öncesi çalışma grubunun ülkelerinde en çok oynanan çocuk oyunlarının futbol, saklambaç, asık ve körebe olduğu geleneksel oyunların genel olarak günümüzde de oynandığını ancak daha az oynandığını düşündükleri özellikle teknolojik gelişmeler/ sosyal medya ve dijital oyunlara yönelim olmasını geleneksel oyunların oynanmama nedeni olarak ifade ettikleri belirlenmiştir. Çalışma grubunun çoğu oyunların, öğrencilerin kaynaşmasında etkili olduğunu düşünürken kaynaşma/birliktelik/etkileşim/tanışma ve kültürel aktarıma etki ettiğini düşündüğü saptanmıştır. Etkinlik sonrası çalışma grubuna göre geleneksel oyun etkinliğinin en çok ilgi çeken alanlarının topaç çevirme, halat çekme, halk oyunları/ danslar ve çuval yarışı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Role Of Traditional Games In International Students
2023
Yazar:  
Özet:

With various agreements between countries, high school students get the opportunity to study at universities in Turkey. Karabük University is one of the leading universities in Turkey with international student acceptance. 10662 students from 90 different countries, including Syria (n=1989), Iraq (n=1142), Chad (n=964), Somalia (n=785) and Azerbaijan (n=595), continue to study in different departments. There is a need for the fact that students from all cultures will enhance their social interactions and bring them together for a common purpose. In this study, Karabük University aims to enhance the interaction with games that are a means of cultural transfer of international students at the university to see students and learn from different countries. A three-day game event is planned for the work. The games are designed to be played in a celebration environment suitable for the participation of all university students. The study group consists of a total of 150 students, including 114, who studied at Karabük University, who participated in the study from international and Turkish students discussed before the event, 36 discussed after the event. In the collection of data, semi-configured interviews forms prepared by researchers for the purposes of the study were used. In the interviews, students were asked to talk about the traditional children’s games most played in their countries. As a result, the pre-event work group has determined that the most popular children’s games in their countries are football, scratch, scratch and scratch, the traditional games are generally played today, but they think they are less played, especially the technological developments/social media and digital games are directed as the reason for traditional games to be played. The study group found that the majority of the games were thought to have an impact on coaching/cooperation/interaction/dealing and cultural transmission while they thought they were effective in student coaching. According to the post-event work group, the most interesting areas of the traditional game event are towing the balls, drawing the wire, popular games/dances and bag racing.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 450
Atıf : 6.691
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini