Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 5
Otel İşletmelerinde Örgütsel Sinizmin Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: Giresun İlinde Bir Araştırma
2023
Dergi:  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

İnsanların yaşamlarından ya da aile, iş, eğitim gibi hayatın herhangi bir alanından duyduğu tatmin verimlilik, üretkenlik, mutluluk, sağlık, iletişim gibi birçok faktör üzerinde önemli etkilere sahiptir. Yaşam tatmini, insanların hayata daha pozitif bakmasına, sorumluluklarını daha verimli şekilde yerine getirmesine ve hatta başkalarını pozitif enerji kapsamında etkileyebilmelerine katkı sağlayabilecek niteliktedir. Ancak, olumlu bir değişken olarak betimlenen tatmin kavramı, kırılgan bir yapıya sahip olup pek çok faktörden etkilenebilmektedir. Özellikle iş ortamlarında karşılaşılan örgütsel sorunlar, çalışanların hem iş boyutunda hem de özel yaşam boyutundaki tatmin düzeylerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Söz konusu örgütsel sorunlardan bir tanesi de çalışanların örgüte ve diğer çalışanlara karşı sergilediği, örgütün verimliliğini ve sağlığını olumsuz yönde etkileme gücüne sahip olan örgütsel sinizmdir. Otel işletmeleri gibi insan faktörünün önemli rol oynadığı hizmet sektöründe bu tür örgütsel davranışlar ve bu davranışlarla başa çıkmak oldukça önemlidir. Buradan hareketle araştırmanın temel amacı, otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel sinizm algılarının yaşam tatminleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma verileri, 2023 yılı Mart ve Nisan ayları içinde Giresun’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli 13 otelde toplam 112 işgörenden anket tekniği uygulanarak toplanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, katılımcıların örgütsel sinizm ile yaşam tatmini düzeyleri arasında orta düzeyde ve negatif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların örgütsel sinizm algılarının yaşam tatminlerini etkilediği sonucuna da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Organizational Cynicism On Life Satisfaction In Hotel Establishments: A Study In Giresun
2023
Yazar:  
Özet:

The life satisfaction has important effects on many factors such as efficiency, productivity, happiness, health and communication. It can contribute to people having a more positive outlook on life, fulfilling responsibilities efficiently, and even influencing others with positive energy. However, the satisfaction has a fragile structure and can be affected by many factors. Organizational problems, especially encountered in work, can negatively affect employees' satisfaction levels in both work and private life. One of these organizational problems is organizational cynicism, which employees display towards the organization and others, and, which has the power to negatively affect the productivity and health of the organization. Such organizational behaviours and coping with them are very important in hotel establishments, where the human factor plays important role. The main purpose of this research is to determine the relationship/effect between organizational cynicism perceptions and life satisfaction of hotel employees. Research data was collected by applying a survey technique from a total of 112 employees in 13 hotels operating in Giresun, Türkiye in March and April, 2023. According to the results of the analysis, it was determined that there were moderate and negative significant relationships between the variables. It was also concluded that participants' perceptions of organizational cynicism affected their life satisfaction.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 450
Atıf : 6.691
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini