Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 2
İNDİRME 4
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇nde Görülen Spor Yaralanmalirinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇ ve Rehabi̇li̇tasyonunun Önemi̇ / Assessment Of Sports Injuries In Sport Academy Students and The Importance Of Rehabilition
Yazar:  
Yıl:  
2004
Özet:

Amaç: Beden e{jitimi ve spor ö{jrencilerinde görülen spor yaralanma/arinm de{jerlendinlmesini ve spor yaralanması sonrası aktif spor yaşantısmadönmede rehabilitasyonun önemini araştrrmak. Gereç ve Yöntem: Celal Bayar Üniversitesi Beden e{jifimi ve spor ö{jrencilen'nden (> 16 yaş) rasgele çalışmaya dahil edildi. Retrospektif sorgulama yöntemiyle ö{jrencilenn demografik ve spor ya şa nltlarıyla ilgili bilgileri de{jerlendirildi. Kişilerin ne kadar süredir spor yaptıkları, spor branşı, hangi sıklıkta .anlrenman yaptıgı, müsabaka ve antrenmanlarda ISlnma ve so{juma harekeUeri yapıp yapmadığı, spora ara verip vermedi{ji, sakat/rk geçin'p geçirmediği ve sakatlığın elki/en' sorgulandı. Sakat/ık sonrası rehabilitasyon programı ve spor yaşantısrna dönme süresi, herhangi bir cerrahi operasyon, sistemik hastalık ve trafik kazası geçirip geçirmedi{ji sorgulandı. Istatistiksel ana/izjerde, Spearman's Korelasyon Katsayısı ve ba{jımsız iki ömeklem Ilesti kullamldı. pdJ,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgu/ar: Çalışmaya 235 sporcu (156 erkek) dahil edildi. Sporcularrn yaş ortalaması 22,14 (SS: 2,31) yıl idi. En fazla uğraşı/an spor dalı futbol ("/038,3) du. 175 kişinin (%74,5) sakatlık geçirdiği bulundu. Bu sporcu/arın en sık koşarken (% 17) sakaUandıklan belirlendi. Sakallanan kişilerin % 24'ü rehabililasyon gördü. Rehabilitasyon süresi ortalama 102,7 (SS: 151,6) gündü. Rehabilitasyona katılan hastaların aktif spor yaşantısına dönme süreleri ortalama 36,31(SS: 67,09) gündO. Rehabilitasyona katılmayan hastaların aklif spor yaşantısına dönme süreleri ortalama 64,05 (SS: 157,84) gün olarak bulundu. Sporcularm %17,3'ü daha önce operasyon geçirmişdi. Spor yaralanması ile sporta uğraşma süresi, aktif spora ara verme, aktif spora ara verme süresi, daha önce geçirilmiş ateşli hastalığın anlamlı ilişkili olduğu bulundu (p

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler