Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
40

İNDİRME
31

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENME TUTUMLARININ DÜZEYİ VE BAZI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ

2019 - Akın KARAKUYU, Ahmet UYAR - https://doi.org/10.17121/ressjournal.2302

Özet:Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın bir şekilde kullanılan öğrenme yöntemlerinden biride mobil öğrenmedir. Bu çalışmanın amacı ön lisans öğrencilerinin mobil öğrenme tutumlarının düzeyini belirlemek ve bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden tarama yöntemidir. Çalışmanın evrenini Akdeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesindeki ön lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem uygun örnekleme yolu ile belirlenen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 339 adet öğrenciden oluşmaktadır. Veriler Çelik (2013) tarafından geliştirilen mobil öğrenme tutum ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Post-Hoc. analizleri kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin mobil öğrenme tutum düzeyini belirlemek için ölçekten aldıkları puanların ortalamalarına bakılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ön lisans öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre erkek, akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığına göre 41 ve üstü olan grupların lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ön lisans öğrencilerinin öğrenim türü, bölüm türü, sınıf, akıllı telefon kullanma süreleri gibi değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Ön lisans öğrencilerinin mobil öğrenme tutum düzeyleri ise orta düzeyde çıkmıştır.

Anahtar Kelime:Mobil öğrenme, öğrenme, ön lisans öğrencileri.

Bu Yayına Atıf Yapanlar