Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 41
 İndirme 8
Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Yetkinliği Üzerinde Etkisi Sürecinde Üniversite Koşullarının Moderatör Rolünün İ̇rdelenmesi
2021
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, kişilik özelliklerinin girişimcilik yetkinliği üzerinde etkisi sürecinde girişimci-yenilikçi üniversite koşullarının moderatör rolünün irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programıyla analiz edilmiş ve üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri, girişimci-yenilikçi üniversite koşullarına ilişkin algıları ve girişimcilik öz-yetkinlikleri arasındaki ilişkilerin demografik, aile, çalışma/iş durumu ve teknoloji faktörleri açısından nedensel ve ilişkisel tarama modelleri ile incelenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin büyük üniversitelerin birinde saha araştırması yapılmış öğrencilere anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, üniversite koşullarının kişilik özellikleri ile girişimcilik yetkinliği arasında moderatör etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin girişimci-yenilikçi üniversite koşullarına ilişkin algılarının ve kişilik özelliklerinin girişimcilik yetkinliklerini anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Öğrencilerin girişimcilik yetkinlikleri en güçlü şekilde yordayan değişkenin kişilik özellikleri olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmada öğrencilerin girişimcilik yetkinliklerin demografik, fakülte, bölüm, sınıf, aile, çalışma/iş durumu, teknolojiye ilgi duyma ve teknoloji alanında proje yapma faktörleri açısından anlamlı farklılıklar göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of The Moderator Role Of University Conditions Under The Effect Of Personality Traits On Entrepreneurship Competence
2021
Yazar:  
Özet:

This study aimed to investigate the moderator effect of university conditions in the relationship between personality traits and entrepreneurial competence. In this cross-sectional study, the questionnaire method used in quantitative studies was preferred to obtain primary data. The population of the research is the students of Selçuk University in Konya and consists of 3rd and 4th year students studying in 2018-2019 academic year. Personal information form, Entrepreneurial-Innovative University Conditions Scale, Scale of Entrepreneurial Competencies and The Five-Factor Personality Inventory were used as data collection tools. Multiple linear regression analysis was used to analyze the data. The results show that personality traits have a positive effect on entrepreneurial competence. It was found that university conditions did not have a moderator effect in the relationship between personality traits and entrepreneurial competence. Some suggestions were offered considering the results obtained

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler