Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 18
İndirme 4
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Timss 2015 Seki̇zi̇nci̇ Sinif Matemati̇k Başari Testi̇ni̇n Oecd Ülkeleri̇ne Göre Ölçme Deği̇şmezli̇ği̇ni̇n İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu araştırmanın amacı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS-Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 verileri kullanılarak, matematik başarı testine katılan 8. Sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (The Organısatıon For Economıc Co-Operatıon and Development OECD) ülkelerine göre ölçme değişmezliğinin incelenmesidir. Araştırma 11 no’lu kitapçığı almış olan 7.223 öğrenciye ait veri seti üzerinden yürütülmüş olup, ülkelerin 8. Sınıf matematik başarı testi puanları için, test istatistikleri, normallik testleri ve güvenilirlik katsayılarına bakılmış, merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin birbirine yakın olduğu sonucuna varılmıştır. Her ülke için ayrı ayrı doğrulayıcı faktör analizi yapılarak χ2/sd oranının oldukça iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uyum indeksleri genel olarak değerlendirildiğinde tüm ülkelere ait ölçme modelleri tüm gruplar için ayrı ayrı doğrulanmıştır. OECD üyesi ülkelerin matematik başarı testi puanları için kovaryans matrislerinin eşitliği testi sonuçlarını ele aldığımızda, uyum indeksleri oldukça iyi olduğu görülmektedir. Ölçme değişmezliği çoklu-grup doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir, yapısal değişmezlik için uyum indekslerinin değerleri kabul edilebilir düzeylerdedir ve model doğrulanmıştır. Araştırma sonuçları OECD üyesi ülkeler için ölçme değişmezliğinin sağlanamadığını, ölçme değişmezliğine ilişkin modeller arasında en iyi çalışan modelin güçlü faktöriyel değişmezlik modeli olduğunu göstermiştir. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, TIMSS 2015 uygulamasında matematik başarısına ait elde edilen sonuçların farklı ülkeler, diller, cinsiyetler ve kültürlere sahip katılımcılardan elde edilen sonuçların karşılaştırılabilirliği ve buna bağlı olarak yapılan yorumların ölçme değişmezliğinin sağlanamadığı görülmektedir. Uygulanan ölçme aracının tüm katılımcılar için aynı anlamı ifade etmemesi nedeniyle, TIMSS 2015 uygulaması tartışmaya açık hale gelmektedir. Bu araştırma geniş ölçekli sınav uygulamalarının sonuçları değerlendirilirken ölçme değişmezliğinin sağlanamıyor oluşuna, özellikle ülkeler arası karşılaştırmalar ve yorumlamalar yapılırken bu durumun titizlikle göz önünde bulundurulmasına dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

TIMSS 2015, Matematik Başarısı, Ölçme Değişmezliği, Çoklu-Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler