Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 133
İndirme 45
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sporcuların Zihinsel Antrenman Uygulamaları ve Özgüven Durumlarının İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Bu araştırmanın amacı sporcuların bazı demografik bilgilerine göre zihinsel antrenman uygulamaları ile özgüven durum düzeylerini belirlemek ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada betimsel nitelik taşıyan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri fakültesinde öğrenim gören sporcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 295 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları, Behnke ve arkadaşları (2017) tarafından geliştirilen, Yarayan ve İlhan (2018) tarafından uyarlanan sporda zihinsel antrenman envanteri, Akın (2007) tarafından geliştirilen özgüven ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, normallik varsayım kontrollerine göre; ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney-U testi veya Student t-testi, üç ve daha fazla grup kıyaslamalarında ise Kruskal Wallis H testi veya Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Sporcuların zihinsel antrenman uygulamaları ile özgüven durumları arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Sporcuların, sporda zihinsel antrenman envanteri ve özgüven ölçeğinde, cinsiyet, yaş, milli sporcu olma durumu ve kulüp sporcusu olma durumu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır. Sporda zihinsel antrenman envanterinde, spor türü değişkenine göre, kişilerarası beceriler ve zihinsel canlandırma alt boyutlarında; spor yaşı değişkenine göre, kişilerarası beceriler alt boyutu ve toplam puanında; bölüm değişkenine göre, zihinsel performans becerileri alt boyutunda; gelir düzeyi değişkenine göre ise, zihinsel performans becerileri, kendinle konuşma ve zihinsel canlandırma alt boyutları ile toplam puanında anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Özgüven ölçeğinde ise, spor yaşı değişkenine göre, tüm alt boyutlar ve toplam puanında; gelir düzeyi değişkenine göre ise, iç özgüven alt boyutunda ve toplam puanında anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Sporcuların zihinsel antrenman uygulamaları ile özgüven düzeyleri arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, sporcuların performans sergiledikleri spor alanı için zihinsel antrenman uygulamalarına yer vermeleri durumunda kendi özgüven düzeylerinde artış olabileceği beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Spor psikolojisi, sporcu, zihinsel antrenman, özgüven, spor.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler