Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 1
Görüntüleme 18
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri ve Yüksek Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Amaç – Çalışmanın amacı, yüksek lisans öğrencilerinin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem – Araştırmanın örneklemini Uşak Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler birincil veri toplama aracı olan anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanma sürecinde kasti örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemle 223 adet veriye ulaşılmıştır. Elde edilen verilere korelasyon ve regresyon analizleri uygulanarak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Bulgular – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrencilere 223 adet anket uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin yenilikçilik, başarma ihtiyacı duyma, risk alma, kendine güven ve kontrol odağı kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kişilik özelliklerinden belirsizliğe tolerans ile girişimcilik eğilimi arasında ise böyle bir sonuca ulaşılamamıştır. Tartışma – Son dönemlerde ekonomik alanda yaşanan teknolojik gelişmeler ve değişimler kişilerin tercihlerinden örgütlerin yapılarına kadar birçok alanda değişikliğe neden olmuştur. Bu değişiklikler ve yenilikler birtakım yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde hükümetler istihdam olanaklarını arttırarak işsizliği azaltmak ve ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla girişimcilere yönelik birçok destek paketleri oluşturmaktadırlar. Bunun yanı sıra eğitimin her alanında kişilere girişimciliğe ilişkin eğitimler verilerek, bireylerin girişimciliğe yönelmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Bireylerin girişimci olmalarını etkileyen faktörlerden birisi de kişilik özellikleridir. Araştırma sonuçlarına göre üzerinde durulan kişilik özelliklerinden öğrencilerin yenilikçilik, başarma ihtiyacı duyma, risk alma, kendine güven ve kontrol odağı kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kişilik özelliklerinden belirsizliğe tolerans ile girişimcilik eğilimi arasında ise böyle bir sonuca ulaşılamamıştır. Girişimcilik eğiliminin belirlenmesine ilişkin yapılan bazı çalışmalarda şu sonuçlar elde edilmiştir. Bozkurt ve Erdurur, (2013) yapmış oldukları çalışmada kendine güven kişilik özelliği dışındaki kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Türkoğlu vd., (2017) yapmış olduğu çalışmada kişilik özelliklerine ilişkin altı boyutunda girişimcilik eğilimini artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmaya katılan öğrencilerin kişilik özelliklerine ilişkin ortalamalarının yüksek olması ve bu kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırması, öğrencilerin girişimci olabileceklerini göstermektedir. Bu bireylerin girişimde bulunması istihdam olanaklarını arttıracak ve işsizlik sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu yolla ekonomik gelişmeye olumlu katkı sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Kişilik Özellikleri, Girişimcilik Eğilimi, Yüksek Lisans Öğrencileri

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler