Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
10

İNDİRME
8

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SIK KULLANILAN EDATLAR BAĞLAMINDA MEHMET AKIF ERSOY’UN MEALININ KUR’ÂN TERCÜME TEKNIKLERINE KATKILARI

2019 - Murat Sarıgül KAFK - https://doi.org/10.34085/buifd.620270

Özet:Mehmet Akif Ersoy’un Kur’an Tercüme Teknikleri Açısından Sık Kullanılan Edatların Meallerine Katkıları     Murat SARIGÜL   Dr., Kafkas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı Professor, Kafkas University, Faculty of Theology, Department of Tafsır Kars, Turkey   mrtsrgl24@hotmail.com orcid.org/0000-0002-2576-6227     Öz Türkçe ilk Kur’ân tercümeleri, H.V/M.XI. yüzyıla kadar uzanmaktadır. XX. yüzyıldan başlamak üzere basım yayın ve iletişim vasıtalarının gelişmesinin de tesiri altında, meallerin sayısında zaman içerisinde bariz bir artış olduğu gözlenmiştir. Bireysel teşebbüslerle yapılan meallerin yanı sıra resmi kurumların öncülüğü neticesinde telif edilen mealler de olmuştur. Bunlar içerisinde en çok bilinenlerin başında, T.B.M.M. inisiyatifi ile istiklâl şairi Mehmet Akif Ersoy’a tevdi edilen meal çalışması gelmektedir. Türk Edebiyatına vukûfiyeti ve yüksek beyan gücü bu güzide hizmetin ifâsında Akif’in tercih edilmesinde etkili olmuştur. Bu makalede, Kur’an tercüme tekniklerinde özellikle Arapçadaki edatların bu meale nasıl yansıtıldığı, otuza yakın mealle yapılacak bir kıyaslama yöntemi ile ortaya konularak, Mehmet Akif’in meal çalışmalarına sağladığı katkı gösterilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda son zamanlarda sayıları artan meallerde, Arapçadaki edatların Türkçeye çevirisinde ne ölçüde bir yetkinlik ve çeşitlilik sunulduğuna dikkat çekilecek, ayrıca vaaz, hutbe ve dînî yayınlarda sıkça kullanılan ayet meallerindeki kimi eksikliklere temas edilerek, yer yer öneriler sunulacaktır. Anahtar: Mehmet Akif Ersoy, Kur’an Tercüme Teknikleri, Mealler, Edatlar, Gramer. Contributions of Mehmet Akif Ersoy to the Meanings of Frequently Used Prepositions In Terms Of Qur'an Translation Techniques Abstract The first Quranic translations in Turkish date back to the 19th century. Starting from the 19th century, it was observed that there was a significant increase in the number of translations over time, under the influence of the development of printing and communication means. In addition to the works made with individual undertakings, there have also been royalties due to the initiation of official institutions. One of the most well-known among these is the meaning study, which was handed over to the independence poet Mehmet Akif Ersoy by the Grand National Assembly of Turkey. His insight in Turkish literature and high expression power were effective in choosing Akif in the performance of this distinguished service. In this article, in the Qur'an translation techniques, especially how the prepositions in Arabic are reflected to this meaning will be put forward with a comparison method that will be done in thirty meanings approximately and it will be tried to show the contribution of Mehmet Akif to the meaning studies. In this context, it will be pointed out to what extent competence and diversity has been presented in the translation of the prepositions in Arabic into Turkish in the increasing numbers of meanings recently. In addition, some deficiencies in the meanings of verses that are frequently used in sermons and religious publications will be touched upon and some suggestions will be presented. Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Qur'an Translation Techniques, Meanings, Prepositions, Grammar.

Anahtar Kelime:Mehmet Akif Ersoy,Kur’an Tercüme Teknikleri,Mealler,Edatlar,Gramer

Bu Yayına Atıf Yapanlar