Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 67
İNDİRME 52
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Kli̇ni̇klerde Pozi̇ti̇f Öğrenme Çevresi̇ Oluşturmada Moti̇vasyon Kaynaklarinin Beli̇rlenmesi̇
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Amaç: Araştırmanın amacı; kliniklerde pozitif öğrenme çevresi oluşturmada motivasyon kaynaklarının belirlenmesidir. Gereç Ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, bir üniversitenin sağlık yüksek okulunda öğrenim gören hemşirelik öğrencilerine yapılmıştır. Araştırmanın evrenini hemşirelik bölümünde okuyan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturmuş olup, evrenin tamamı örneklem grubuna alınmıştır. Araştırma verisi, araştırmacılar tarafından hazırlanan, sosyo-demografik özellikler, klinik çevresi ile ilgili sorulardan oluşan bilgi formu ve Klinik Öğrenim Çevresi Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 21.0 paket programı kullanılarak istatistiksel analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 164 kız (%74.5), 56 erkek (%25.5) öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılanların %70.9'u hemşireliği ‘isteyerek seçtiklerini’, %83.2'si ‘hemşirelik öğrenimi almayı sevdiklerini’, %98.6'sı hemşireler tarafından tedaviye dahil edilmenin öğrenmeyi motive ettiğini, %99.1'i tedavi hazırlanması sırasında hemşireler tarafından ilaçlar hakkında bilgi verilmesinin öğrenmeyi motive ettiğini bildirmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin öğrenim çevrelerinin pozitif olmasının, öğrenmeye katkı sağlayacağı ve öğrenciyi olumlu yönde motive edeceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Hemşirelik, klinik eğitim, motivasyon, öğrenme çevresi

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler