Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 8
GÖRÜNTÜLEME 108
İNDİRME 58
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2017
Özet:

Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal destekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, bir vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2014-2015 öğretim yılına devam eden lisans öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veriler; anket formu, internette bağımlılık ölçeği, çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 18.00 paket programında, yüzde, ortalama, pearson correlate, independent – samples t, chi-square testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik ve yasal izinlerle birlikte çalışmaya katılan öğrencilerden sözel onamları alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,22±1,81; %42,1’inin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, %34,7’sinin Beslenme ve Diyetetik, %23,2’sinin Hemşirelik bölümünde; %68,5’inin kız, %31,5’inin erkek; %92,6’sının çekirdek aileye sahip; annelerin %35,5’inin ilkokul, %18,6’sının yüksekokul mezunu; babaların %14,0’ının ilkokul, %38,1’inin yüksekokul mezunu; annelerin %76,3’ünün ev hanımı; babaların %38,7’sinin memur olduğu; %53,4’ünün internetin sosyal hayatı etkilediği, %46,6’sının sosyal hayatı etkilemediğini ifade etmiş; %83,7’sinin internete daha çok telefonla girdiği ve %71,2’sinin interneti sosyal medya kulanmak için girdiği; internet bağımlılık durumları açısından %64,9’unun semptom göstermeyenler, %29,4’ünün sınırlı semptom gösterenler ve %5,7’sinin patolojik internet kullanıcısı olduğu saptanmıştır. Cinsiyete ile internet bağımlılığı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p< 0,05). Sonuç: Erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre internet bağımlılık oranı daha yüksek bulunmuştur. İnternet bağımlılığı ile aileden algılanan sosyal destek arasında zayıf ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:

internet,bağımlılık,sosyal destek,öğrenci,hemşirelik

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler