Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
30

İNDİRME
23

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
CURRENT ASSESSMENT OF GUIDELINES BY A SINGLE-CENTER APPROACH TO TESTICULAR TUMOR TREATMENT

2017 - Özgür Efiloğlu,Turgay Turan,Asıf Yıldırım,İsmail Ulus,Meftun Çulpan,Ramazan Gökhan Atış,Turhan Çaşkurlu -

Özet:Amaç: Testis tümörleri erkeklerdeki malign tümörlerin yaklaşık %1’ini oluşturur. Testis tümörlerinde tedavi başarısının yüksek olması nedeniyle mortalite oranları oldukça düşüktür. Çalışmamızda son 13 yıl içinde kliniğimizde testis tümörü ön tanısıyla radikal orşiektomi yapılan hastaların histopatolojik değerlendirme sonuçları ile uygulanan tedavilerle beraber onkolojik sonuçların ortaya konulması hedeflenmiştir.  Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 2002- 2015 yılları arasında kliniğimizde testiküler kitle sebebiyle radikal orşiektomi yapılmış 152 hastadanaz 12 aylık takibi olan ve takiplerine düzenli olarak gelen 138 hasta dahil edilmiştir. Hastaların tanı yaşı, kitle boyutları, histopatolojik verileri, uygulanan tedaviler, takip ve sağkalım durumu retrospektif olarak değerlendirildi.  Bulgular: Çalışmamızdaki ortalama takip süresi 80,7 ay ( 16 ay - 166 ay ) idi. Malignite saptanan 138 hastanın 73’ ünde (% 52,9) seminomatöz Germ hücreli tümör (GHT), 59’ unda (%42,7) non-seminomatöz GHT ve 3’ ünde (%2,2) seks kord stromal tümör ve 3’ ünde (%2,2) lenfoma saptandı. Takip süresince 17 (%13) hastada nüks gelişirken, 6 hastada (%4,7) hastalığa bağlı ölüm gerçekleşti. Genel onkolojik başarı oranı % 95,7 olarak saptandı.  Sonuç: Testis tümörü tedavisinde kılavuz önerileri sürekli güncellenmektedir. Biz de çalışmamızda değişen kılavuz önerilerine göre tedavi protokollerimizi güncelleyerek literatür ile uyumlu onkolojik başarı elde ettik. 

Anahtar Kelime:Testis, germ hücreli tümör, germ hücreli olmayan tümör

Bu Yayına Atıf Yapanlar