Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
55

İNDİRME
34

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
FASIYAL PARALIZILI HASTALARDA BAŞVURU SÜRESI ILE PARALIZI DERECESI ARASINDAKI İLIŞKI

2019 - Doğukan Özdemir,Abdulkadir Özgür,Mehmet Celebİ,Dursun Mehmet Mehel,Asude Ünal,Gokhan Akgul,Tugba Yemis - https://doi.org/10.31832/smj.562018

Özet:Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi İle Paralizi Derecesi Arasındaki İlişki      ÖZET Amaç: Fasiyal paralizi (FP) sıklıkla idiopatik ve takiben travmatik etiolojiyle ortaya çıkan kişide yıkıcı etkileri olan bir hastalıktır. FP süresi ve şiddetinin tedavi ve prognozda belirleyici etkisi vardır. Bu nedenle çalışmamızda FP semptomları göstermeye başlamış hastaların sağlık kuruluşlarına başvurusuna kadar geçen süreyi etkileyebilecek olası klinik ve demografik faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmaya fasiyal paralizi semptomları ile kliniğimize son bir yıl içinde başvuru yapmış toplam 100 olgu retrospektif olarak dahil edilmiştir. Fasiyal paralizili hastaların değerlendirmesinde House-Brackmann Skorlama (HBS) sistemi kullanılmıştır. HBS sistemine göre hastalar artan fonksiyon kaybı ve hastalık şiddetine uygun grade 1'den grade 6'ya kadar sınıflandırılmıştır. Elde edilen tüm klinik ve sosyo-demografik veriler kaydedilerek başvuru süresi açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular: Yaş ortalaması 56,30±17,78 yıl olan 47'si kadın (%47,0), 53'ü erkek (%53,0) toplam 100 fasiyal paralizli hastadan; ağırlıklı olarak idiopatik etioloji ile (%82,0) ilişkilendirilen olguların; %95,0'i (n=95) PFP, %5’i (n=5) SFP olarak tespit edilmiştir. Ortalama başvuru süresi 2,76±2,07 (Dağılım Aralığı=1-7 gün) gün olan hastalar HBS sistemine göre sınıflandırıldığında; %40,0 (n=40) oranıylasık grade 3 fasiyal paralizi gözlenmiştir.Olguların ortalama başvuru süreleri HBS’ye göre değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,003). Öyle ki grade 6 grubundakısa ortalama başvuru süresi (1,63±1,061 gün) izlenmiştir. Bunlara ek olarak HBS ile ortalama başvuru süreleri arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon ilişkisi tespit edilmiştir (r=-389, p=0,000). Ancak hastaların FP lokalizasyonu, FP tipi, komorbid sistemik hastalık öyküsü, cinsiyet ve ikamet yeri uzaklığının ortalama başvuru süresine anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızda ilk kez FP hastalarının ortalama başvuru süresini etkileyebilecek olası klinik ve demografik faktörleri değerlendirilmiş olup; artan hastalık şiddetinin başvuru süresini anlamlı şekilde kısalttığı belirlenmiştir. FP hastalarında erken tedavinin fizyolojik, anatomik ve psikolojik iyileşmeye olan major etkisi göz önüne alındığında, düşük grade FP semptomları gösteren hastaların sağlık kuruluşlarına başvurusunu hızlandıracak tedbirlerin alınmasının hastalığın yönetimine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler: Fasiyal paralizi; Yüz felci; Bell paralizisi; Periferik Yüz felci; Başvuru Süresi. The Association Between Severity of Paralysis and Duration of Admission in Patients with Facial Paralysis ABSTRACT Background and Aim:  Facial paralysis (FP) is a disease that has devastating effects in individuals with majority of idiopathic etiology. FP duration and severity have a prominent impact on treatment and prognosis. Therefore, we aimed to evaluate the possible clinical and demographic factors that might affect the duration of application to health institutions in patients with FP symptoms. Methods: A total number of 100 patients with symptoms of facial paralysis, who were admitted to our clinic within the last year, were included in this study retrospectively. House-Brackmann Scoring (HBS) system was utilized in the evaluation of patients with FP. Patients were classified from grade 1 to grade 6 based on increased function loss and disease severity according to the HBS. All clinical and socio-demographic data were recorded and compared in terms of duration of admission. Results: The 100 patients included in this study were 53 (53,0%) male and 47 (47,0%) female and the mean age of all patients was 56,30±17,78 years. The cases which are predominantly (82.0%)  idiopathic etiology were identified as 95.0% PFP and 5% as SFP. The average duration of admission was 2,76±2,07 (Ranged=1-7 days) in our study sample. Of the patients 40,0% was classified as grade 3 FP according to the HBS. There were statistically significant differences found in terms of admission duration according to the HBS (p=0,003). Supportively the shortest average application duration (1,63 ± 1,061 days) was observed in grade 6 group. In addition. There were negative-moderate statistically significant correlation detected between HBS score and average application duration (r=-389, p=0,000). There were no statistically significant differences found in terms of FP localization, FP type, history of comorbid systemic disease, gender, and place of residence according to the average application duration (p> 0.05). Conclusions: We evaluated the possible clinical and demographic factors that may affect the mean admission duration of FP patients for the first time in the literature. It was demonstrated that the increasing disease severity has significantly shorten the application period. Considering the major effect of early treatment on physiological, anatomical and psychological improvement in FP patients, taking measures for earlier application of patients with low grade FP symptoms to health institutions may contribute to management of the disease. Key Words: Facial paralysis; Bell's palsy; Peripheral facial paralysis; Admission period.

Anahtar Kelime:Fasiyal paralizi; Yüz felci; Bell paralizisi; Periferik Yüz felci; Başvuru Süresi.

Bu Yayına Atıf Yapanlar