Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
22

İNDİRME
12

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HASTALARIN HASTA HAKLARINI KULLANMA TUTUMUNUN İNCELENMESİ

2015 - Saadet ERZİNCANLI,Ayten ZAYBAK -

Özet:Amaç: Bu çalışmada; Hastaların "Hasta Hakları Yönetmeliği"nde yer alan hasta haklarını kullanma tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırma bir üniversite hastanesinin dahiliye ve cerrahi kliniklerinde yatarak tedavi gören hastalar ile yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören 18 yaş üzeri, bilinci açık olan, herhangi bir mental problemi olmayan,az iki gündür hastanede yatan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 136 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında. Birey Tanıtım Formu ve Hasta Hakları Kullanma Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Hasta hakları kullanma tutum ölçeği beşli likert tipinde ölçek olup, ölçek puan aralığı 29-145 arasındadır. Ölçekten alınan puanın yüksek olması hasta haklarını kullanma tutumun olumlu olduğunu göstermektedir. Verilerin analizinde t testi, Korelasyon ve Varyans analizi kullanılmıştır.Bulgular: Hastaların % 35,3'ü 18-33 yaş grubunda, % 59.6'sı erkek, % 41.2'si ilköğretim mezunudur, % 63.2'sinin kronik hastalığı yoktur, %39'unun hastanede kaldığı gün sayısı 2-5 gündür ve %37.5' i hasta hakları konusunda bilgisi olduğunu belirtmiştir. Hastaların Hasta Hakları Kullanma Tutum Ölçeği toplam puan ortalamasının 125,91 ±16,24 olduğu bulundu. Yapılan analizlerde, hastaların hastanede kaldığı gün sayısı ile HHKTÖ puan ortalamalı arasında düşük düzeyde ve negatif yönde bir ilişki olduğu r: -.194, p= 0.024 , hasta hakları konusunda bilgisi olduğunu bildiren hastaların, 1. F=7.11 alt boyut ve HHKTÖ toplam puan ortalamalarının F=3.73 diğer hastalara göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı p< 0.05 .Sonuç: Araştırma sonucunda hastaların hasta haklarını kullanma tutumlarının yüksek düzeyde olduğu ve hasta haklarını konusunda bilgi sahibi olmanın hasta haklarını kullanma tutumunu olumlu yönde etkilediği söylenebilir

Anahtar Kelime:Hasta hakları, hastanede yatan hasta, tutum

Bu Yayına Atıf Yapanlar