Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
25

İNDİRME
26

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

2018 - Veysel Temel,Kazım Nas -

Özet:Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kariyer geleceği algı düzeylerinin farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel niteliktedir. Araştırma grubunu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenim gören 508 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların kariyer geleceği algısını belirlenmesi amacıyla, Rottinghaus, Day ve Borgen (2005) tarafından geliştirilen Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL) kullanılmıştır. Ölçümlerin, normal dağılıma uygun olup olamadığını belirlemek için tek örneklem Kolmogorov Smirnov Testi uygulanmıştır. Kariyer uyumluluğu alt boyutu normal dağılım gösterdiği için t ve Anova testleri uygulanarak anlamlılık P>.05 alınmış, fakat diğer boyutlarda normal dağılım göstermediği için verilerin çözüm ve yorumlanmasında, Kruskal Wallis-H testi ve Mann Whitney-U testi kullanılarak anlamlılık düzeyi P<.05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin genel kariyer geleceği boyutu ortalamalası (Ort.=83,58) ve kariyer geleceği alt boyutlarından kariyer iyimserliği puan ortalaması (Ort.=36,65) orta seviyede, kariyer uyumluluğu alt boyut puan ortalaması (Ort.=37,61) yüksek seviyede ve iş piyasasına ilişkin algı bilgisi alt boyut puan ortalaması ise (Ort.=9,31) orta düzeyin üzerinde olduğu söylenebilir. Kişisel özelliklere göre ise üniversite öğrencilerinin kariyer geleceği algı düzeylerinin baba öğrenim durumu, “Boş zamanlarını nasıl değerlendirir siniz?” ve  “Boş Zamanlarını Değerlendirmede Güçlük Çekiyor musunuz?”  değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer değişkenlerine (Yaş, Cinsiyet, Gelir durumu Anne eğitim, Aktif spor yapma durumu ve Boş zaman yeterlimi?) göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelime:BedEğitimi ve Spor, Kariyer, Kariyer Geleceği

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.