Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
57

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
OTOZOMAL DOMINANT POLIKISTIK BÖBREK HASTALIĞI OLAN HASTALARDA SAFRA YOLLARI ANORMALLIKLERI: İNSIDANS VE MAGNETIK REZONANS KOLANJIOPANKREATOGRAFI BULGULARI

2001 - Murat GÜRSOY, Beril AKMAN, Muhteşem AĞILDERE, Aslı DOĞRUK, Cüneyt AYTEKİN, Nurhan ÖZDEMİR, Sedat BOYACIOĞLU -

Özet: Otozomal dominant polikistik hastalığı olanlarda hepatobiliyer kistler daha önceki çalışmalarda rapor edilmiştir. Fakat safrayolları anormallikleri ile otozomal dominant polikistik hastalığı arasında olası bir ilişki yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmada bizim amacımız otozomal dominant polikistik hastalığı olan hastalarda safra yolları anormalliklerinin insidansını tespit etmekti. Yöntem: Yirmialtı otozomal dominant polikistik hastalığı olan kişi ve 26 adet yaş, cinsiyet, ve hemodiyaliz süresi açısından eş değer otozomal dominant polikistik hastalığı olmayan kronik böbrek yetmezliği olan kontrol hastaları bu çalışmada yer aldı. Tüm hastaların safra yolları magnetik rezonans kolanjiopankreatografi yöntemi ile değerlendirildi. Magnetik rezonans kolanjiopankreatografide safra yollarında anormallik saptanan hastalar, takiben endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi ile ayrıca değerlendirildi. Bulgular: Gözle görülebilir intrahepatik safra yolları ve/veya ekstrahepatik safra yolları çapının 7 mm'nin üzerinde olması olarak tanımlanan safra yolları dilatasyonu, otozomal dominant polikistik hastalığında (15/26; %57.6) kontrol grubuna (4/26; %15.4) göre daha sık olarak saptandı (p=0.002). Onbeş otozomal dominant polikistik hastalığının 9'unda safra yolları anormallikleri endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi ile değerlendirildi. Sekiz hastanın 2'sinde çamur birinde taş görüldü ve başarı ile çıkarıldı. Diğer 3 hastada intrahepatik safra yolu dilatasyonu ve diğer 3'ünde normal endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi bulguları gözlendi. Sonuç: Bu çalışma otozomal dominant polikistik hastalığında safra yolları anormalliğinin yüksek insidansda olduğu görülmüştür. Hem kronik böbrek yetmezliği, ve hemde böbrek nakli immün sistemi zayıflatacağı için otozomal dominant polikistik hastalığı olan bireylerde safra yollarının potansiyel infeksiyon kaynağı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Bu Yayına Atıf Yapanlar