Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
52

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖZELLIKLI FAKO OLGULARINDA KAPSÜL GERME HALKASI IMPLANTASYONU

2003 - Altan A. ÖZCAN, Nusret ÖZDEMİR -

Özet: Zonül diyalizi veya lens subluksasyonu olan özellikli fako olgularında kapsül germe halkası kullanımı ile birlikte göz içi lens uygulamalarının sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Haziran 1999-Temmuz 2001 tarihleri arasında takip edilen, lens sublüksasyonu veya zonüler diyalizi bulunan 17 hastanın 18 gözüne kapsül germe halkası (KGH) ve göz içi lens implantasyonu planlandı. Zonül diyalizi beş saat kadranından az olan veya peroperatif kısmi zonül diyalizi gelişen hastalarda Morcher CTR tip 14, polimetilmetakrilattan yapılmış kapsül germe halkası kullanıldı. Lens sublüksasyonu beş saat kadranından fazla ise Morcher CTR tip 1L, skleral fiksasyonlu kapsül germe halkası kullanıldı. Kapsül germe halkası başarılı şekilde implante edilen 13 göze katlanabilir göz içi lensi (GİL) implante edildi. Kapsül germe halkası implante edilemeyen 5 göze ise ileri dönemde sekonder implantasyon planlandı. KGH implante edilen olgular postoperatif dönemde GİL pozisyonu ve pigment dispersiyonu yönünden değerlendirildi. Bulgular: Olguların 10'u (%58.8) erkek, 7'si (%41.2) kadın olup, yaş ortalamaları 48.7±6.8 (6-90) idi. Ortalama takip süresi 11.5±2.7 (2-20) ay idi. Hastaların 4'ünde (%23.5) travmaya bağlı, 3'ünde (%17.6) Marfan Sendromuna bağlı (bir olgu bilateral), 4'ünde (%23.5) psödoeksfoliasyona bağlı zonüler zayıflık ve lens sublüksasyonu mevcuttu. Altı hastada ise (%35.2) peroperatif zonül diyalizi gelişti. 18 gözden 13'üne (%72.2) kapsül germe halkası ve GİL implante edilirken; 5 (%28.8) göze kapsül germe halkası ve GİL implante edilemedi. Kapsül germe halkası implante edilemeyen olguların 4'ünde ön kamarada vitreus vardı ve zonül diyalizi beş saat kadranından fazla idi. Bu 5 olguya daha sonra sekonder skleral fiksasyonlu GİL implantasyonu planlandı. Kapsül germe halkası implante edilen 13 olgunun hiç birinde postoperatif takiplerde GİL desantralizasyonu veya pigment dispersiyonu saptanmadı. Sonuç: Zonüler diyaliz, lens sublüksasyonu olan ya da katarakt cerrahisi sırasında zonül diyalizi gelişen olgularda KGH implantasyonunun güvenli olduğu kanısına varıldı. Bu tür olgularda KGH'nın postoperatif dönemde iyi bir GİL stabilizasyonu sağladığı görüldü.

Bu Yayına Atıf Yapanlar