Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 31
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Maksiller ve Etmoid Sinüslerden Izole Edilen Streptokok Pnömoni, Streptokok Viridans ve A Grubu Hemolitik Streptokok'ların Antibiyotik Dirençlaeri
Yazar:  
Yıl:  
2006
Özet:

Kronik sinüzit nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi hastala­rın sinüslerinden alınan kültür materyallerinden izole edilen Streptokok pnömoni, Streptokok viridans, A grubu hemolitik streptokok'larm antibiyotik dirençleri araş­tırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, kronik sinüzit nedeniyle fonksiyonel endos­kopik sinüs cerrahisi uygulanan 93 hasta (63 erkek, 30 kadın; ort. yaş 36±17.47; dağılım 19-68) alındı. Cerrahi girişim öncesi nazal mukoza, deri ve komşu yapı­lar olası bir kontaminasyonu önlemek amacıyla povidone-iodine solüsyonuyla te­mizlendi. Tüm hastalardan povidone-iodine solüsyonu uygulamadan önce ve sonra burun sürüntü örnekleri alındı. Ameliyat sırasında da etmoid sinüsten ve maksiller sinüs ostiumundan kültür için materyal alındı. Kültürlerde izole edilen Streptokok pnömoni, Streptokok viridans ve A grubu hemolitik streptokoklara an­tibiyotik duyarlılık testleri yapıldı. Bulgular: Ameliyat öncesi burun sürüntü kültürlerinden povidone-iodine solüs­yonu uygulamadan önce 58 hastadan (%62.3) 72 aerop bakteri üremesi olur­ken, povidone-iodine solüsyonu uygulandıktan sonra alınan kültürlerde 12 hastadan (%12.9) toplam 16 izolasyon oldu. Ameliyat sırasında maksiller si­nüslerden alınan kültürlerde hastaların %95.6'sında (89/93), etmoid sinüsten alınan kültürlerde ise %91.3'ünde (85/93) mikroorganizma izole edildi. Her iki sinüste de en sık izole edilen mikroorganizma koagülaz negatif stafilokok, ikin­ci sıklıkta viridans streptokoklar daha sonra sırasıyla koagülaz pozitif stafilo­kok, Streptokok pnömoni we A grubu hemolitik streptokok idi. İzole edilen viri­dans streptokok susunun %33.3'ü tetrasikline, %23.8'i kloramfenikole, %19.04'ü penisiline dirençli bulunurken, A grubu hemolitik streptokok susunun tümü penisilin, ofloksasin, seftriakson, sefepime duyarlı, %50'si eritromisin ve kloramfenikole, tamamı tetrasikline dirençli bulundu. İzole edilen Streptokok pnömoni suşlarının %25'i pensiline, %66.6'sı trimetoprim/sülfametoksazole, %41.6'sı eritromisine, %58.3'ü tetrasikline, %33.3'ü kloramfenikole ve %16.6'sı rifampine dirençliydi. İzole edilen suşların tümü vankomisine duyar­lıydı. Sonuç: Kronik sinüzitli hastalardan sık olarak izole edilen Streptokok pnömoni, viridans streptokoklar ve A grubu hemolitik streptokok ların antimikrobiyal duyar­lılıklarının araştırılmasının, klinikte uygulanacak ampirik tedavinin seçilmesinde ve kronik sinüzitli hastalarda viridans streptokok'ların tedavide göz önünde bu­lundurulması gerektiğini düşünüyoruz.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler