Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 İndirme 1
Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: Sağım Yönetimi Uygulamaları
2022
Dergi:  
Hayvansal Üretim
Yazar:  
Özet:

Amaç: Bu çalışmada, Ağrı ili merkez ilçede bulunan süt sığırcılığı işletmelerin de sağım yönetimi uygulamaları bakımından mevcut durumun belirlenmesi ve ortaya konulan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Araştırmanın materyalini Ağrı ili merkez ilçede bulunan 400 süt sığırcılığı işletmesinden elde edilen anket verileri oluşturmuştur. Bulgular: Araştırma konusu işletmelerin % 25.2‘sinin meme temizliği yapmadığı, % 93.5’lik kısmın sağımı elle yaptığı belirlenmiştir. İşletmelerin % 85.0’inin ortalama süt verimlerinin 6-10 litre arasında olduğu ve üretilen sütün sadece % 17.5’inin satıldığı tespit edilmiştir. Bu sütün önemli bir kısmı (% 95.7) çiğ süt olarak satılmakta, işletmelerin % 4.3'ünde ise süt peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünlere işlendikten sonra pazarlanmaktadır. Yetiştiricilerin % 1.8 lik kısmının sütü sağım sonrası soğutma tankında depoladıkları belirlenmiştir. Ağrı ilindeki işletmecilerin % 13.6’sı sağım sonrasında hayvanlara yem verirken, % 86.3’ü ise sağım öncesinde yem verdiklerini ifade etmişlerdir. İl genelinde ineklerin genel olarak kış mevsiminde yoğun olarak buzağıladığı ve işletmelerin % 57.5’inde ineklerin laktasyon sürelerinin 5-6 ay arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sonuç: Ağrı ili merkez ve ilçelerindeki süt sığırcılığı işletmelerinde kaliteli ve temiz süt üretmek için meme temizliğinin uygun şekilde yapılması, makineli sağımın yaygınlaştırılması ve elde edilen sütün soğuk zincir kurallarına göre depolanması gereklidir. İlçede bulunan süt çiftliklerinde, ineklerin genetik kapasitelerinin artırılması ve sağım uygulamalarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Structural Characteristics Of Dairy Cattle Enterprises In Central County Of Ağrı Province: Milking Management Practices
2022
Yazar:  
Özet:

Objective: In this study, it was aimed to determine the current situation of milking management practices of the dairy cattle enterprises in the central county of Ağrı province and to propose some solutions in consideration of the revealed problems. Material and Method: Survey data obtained from 400 dairy cattle enterprises in the central county of Ağrı province constituted the material of the study. Results: It was determined that in 25.2% of the surveyed enterprises udder cleaning is not performed, and in 93.5% of them the milking is done by hand. The average milk yield of 85.0% of dairy cattle enterprises was between 6-10 liters per animal and only 17.5% of the produced milk was sold. A significant proportion of this milk (95.7%) was marketed as raw milk, and milk in 4.3% of the enterprises was sold after processing into different products such as cheese, yogurt and butter. It was also found out that milk produced in 1.8% of the dairy cattle farms was stored in the cooling tank after milking. 13.6% of the farm owners fed their animals after milking, while 86.3% of them fed them prior to milking. It was also revealed that the calving occurs usually in the winter season and the lactation period of the cows varies between 5-6 months in 57.5% of the enterprises. Conclusion: In order to produce high quality and clean milk in the dairy cattle farms in the central county of Ağrı province, udder cleaning has to be performed properly as well as machine milking should be made widespread. It is necessary to increase the genetic capacity of cows and improve the milking practices of the dairy farms located in the central county of Ağrı province.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler