Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 13
 Görüntüleme 62
 İndirme 17
Serbest Zaman Engelleri ile İlgilenim Arasındaki İlişki: Fitness Merkezi Katılımcıları Üzerine Bir Araştırma
2021
Dergi:  
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Araştırmanın amacı, fitness merkezini kullanan bireylerin serbest zaman faaliyetlerine ilişkin engelleri ile ilgilenimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bulunan özel fitness merkezine üye olan ve amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen toplamda 216 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen ve Gürbüz ve vd., (2020) tarafından Türkçe ‘ye uyarlanan “Boş Zaman Engelleri Ölçeği (BZEÖ)” ile Kyle ve vd., (2007) tarafından geliştirilen ve Gürbüz ve vd., (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği (SZİÖ)” kullanılmıştır. Analiz olarak ise, betimsel istatistikler, MANOVA ve Pearson korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. MANOVA analizi sonuçları “Fitness Merkezi Kullanım Sıklıkları” göre boş zaman engelleri ölçeğinin “Birey Psikolojisi” ve “Tesis” alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. SZİÖ’ne ilişkin MANOVA analizi sonuçlarına göre “Cinsiyete” göre SZİÖ’nin “Önem Verme” alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu, bireylerin “Fitness Merkezi Kullanım Sıklıklarına” göre ise, SZİÖ’nin tüm alt boyutları üzerindeki ana etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Son olarak ise, Yaş ile BZEÖ’nin alt boyutları arasında sadece “Tesis” ile düşük ve pozitif bir ilişki Yaş ile SZİÖ’nin alt boyutları arasında ise “Çekicilik”, “Önem Verme”, “Özdeşleşme” ve “Kendini ifade” arasında ise düşük ve pozitif yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. “BZEÖ” ile “SZİÖ” arasındaki ilişki incelendiğinde ise “BZEÖ” ile “SZİÖ” arasında ilişki olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, bireylerin serbest zaman engelleri ile ilgilenimlerinin farklı değişkenlere göre farklılık gösterdiği, BZEÖ ile SZİÖ arasında ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Relationship Between Leisure Constraints and Leisure Involvement: A Research About Fitness Center Members
2021
Yazar:  
Özet:

The study aimed to determine the relationship between the leisure constraints and involvements of private fitness centre members. The sample of the study consisted of 216 people who were members of private fitness centre in Istanbul and selected by the purposeful sampling method. The Leisure Constraints Scale (LCS) developed by Alexandris and Carroll (1997) and adapted into Turkish by Gürbüz et al. (2020), and the "Leisure Involvement Scale (LIS)" developed by Kyle et al., (2007) and adapted into Turkish by Gürbüz et al. (2018) were used as data collection tools. Descriptive statistics, MANOVA and Pearson correlation analysis used to analyse data. According to MANOVA analysis, it was determined that there was a significant difference in the "Facility" and "Individual Psychology" subscales regarding "Frequency of Fitness Centre Usage". The results of MANOVA analysis on LIS showed that there was a significant difference in "centrality" subscales according to gender, and there was a significant difference in all subscales according to the Frequency of Fitness Centre Usage. Moreover, there was a low and positive relationship between Age and "Facility" subscales of LCS. A low and positive relationship was found between age and LIS subscales. When the relationship between "LCS" and "LIS" was examined, it was determined that there was no relationship between scales. As a result, it was concluded that individuals' leisure involvement and constraints differed according to different variables, and there was no relationship between LIS and LCS.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Alan :   Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 260
Atıf : 985
2023 Impact/Etki : 0.333
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi