Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 10
 Görüntüleme 31
 İndirme 3
Fen Bilimleri Dersinde Beyin Temelli Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
2018
Dergi:  
Current Perspectives in Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Özet Beyin temelli öğrenme, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak öğrencilerin her birinin özel ve değerli hissettirilme olgusuyla birebir örtüşen bir yöntemdir. Beyin temelli öğrenme kuramı “ne öğretelim” sorusundan çok “beyin en iyi nasıl öğrenir” sorusu ile ilgilenmektedir. Hayatı anlamada önemli bir yeri olan ve 3. sınıflarda ilk kez uygulamaya konulan  Fen Bilimleri dersinde yeni yaklaşımların denenmesi son derece önemlidir. Bu araştırmada beyin temelli öğrenme yaklaşımının 3. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersindeki başarı düzeylerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada, deneysel model kullanılmıştır. Araştırma Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Abdullah KepKep İlkokulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için "Fen Bilimleri Başarı Testi" geliştirlerek kullanılmıştır.  40 sorudan oluşan testin  KR-20 güvenirlik katsayısı .93 bulunmuştur. Araştırmanın örneklemini, deney gruplarında 61, kontrol gruplarında 61 öğrenci olmak üzere toplamda 122 ilköğretim 3. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın uygulaması fen bilimleri dersinde gerçekleştirilmiştir.  Deney grubundaki öğrencilere beyin temelli öğrenme yaklaşımıyla, kontrol gruplarındaki öğrencilere ise programda ve kılavuz kitaplarda belirtilen şekilde öğretim yapılmıştır. Yapılan öğretim toplam 72 saattir. İstatistiksel veri analizinde normallik testi, anova ve  ilişkisiz örneklem t-testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda son test puanlarında gruplar arsında anlamlı düzeyde bir fark bulunmamasına rağmen, kalıcılık testinde  deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuç ışığında, beyin temelli öğrenme etkinliklerinin bilgilerin  kalıcılığını sağlamada etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

The Effects Of Brain Based Learning Activities On Academic Achievement In Physical Sciences Lesson
2018
Yazar:  
Özet:

Abstract Brain based learning is a method which fits the phenomenon of making each student feel special and valuable by considering their differences. The theory of brain based learning is interested in the question “how does the brain learn the best” rather than the question “what shall we teach”. It is extremetly important to try new approaches in physical sciences lesson, which has a very important place in understanding life and which is applied in third grades for the first time. This study examines the effects of the approach of brain based learning on 3rd grade students’ success levels in physical sciences lesson. The study uses experimental model. The research was conducted in Abdullah KepKep Primary School in Şahinbey town of the city of Gaziantep. “Physical Sciences Achievement Test” was developed and used in the study to collect data. KR-20 reliability coefficient of the test which had 40 questions was found as .93. The sample of the study consisted of a total of 122 3rd graders, 61 students in the experimental group and 61 students in the control group. The research was applied in physical sciences lesson.The students in the experimental group were taught with brain based learning method, while the students in the control group were taught as instructed in the program and in the guidebook. The students were taught for a total of 72 hours. Normality test, anova and unrelated samples t-test were used for statistical data analysis. As a result of the analyses, although no significant difference was found between groups in terms of post-test scores, significant difference was found in permanence test in favor of the experimental group. In the light of this result, it can be said that brain based learning activities are effective in ensuring the permanence of knowledge.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Current Perspectives in Social Sciences

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.402
Atıf : 9.385
2023 Impact/Etki : 0.228
Current Perspectives in Social Sciences