User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 44
 Downloands 11
Azərbaycan-Özbəkistan Əlaqələrində Diaspora Təşkilatlarının Rolu
2020
Journal:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Author:  
Abstract:

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqədar tədqiqatlar Azərbaycan tarixi üçün bir çox vacib məsələləri aydınlaşdırmağa kömək edir. Bu tədqiqatlar vasitəsilə müasir dövrdə Azərbaycanın xarici siyasəti, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin qurulması, tarixi-demoqrafik proseslərin tədqiqinə dair mühüm nəticələr əldə etmək mümkündür. Məqalədə diaspora təşkilatlarının dövlətlərarası əlaqələrin inkişafında rolu araşdırılır. Bu məqsədlə Özbəkistanda həyata keçirilən tədbirlərin məzmunu və ictimaiyyət ilə görüşlər təhlil edilir. Diaspora fəaliyyətinə dair məlumatlar tədqiqata cəlb edilir, keçirilən tədbirlər qruplaşdırılır, bu fəaliyyətin dövlətlərarası və xalqlararası əlaqələrin inkişafında rolu təhlil edilir.Azərbaycanın müxtəlif dövlətlərlə əlaqələrinin qurulması və xaricdə Azərbaycanın təbliği prosesində xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, o cümlədən səfirliklərin mühüm rolu vardır. Tədqiqatımıza əsasən, deyə bilirik ki, əsrlərdir Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar əsasən, XX əsrin sonlarında – bütün SSRİ-də milli-azadlıq hərəkatının başlaması ilə təşkilatlanmağa başladılar. Əlbəttə ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları da bu prosesə təsir etmiş, burada yaşayan azərbaycanlılar öz tarixi Vətənlərinə – Azərbaycana kömək üçün birləşmişlər. Azərbaycan və Özbəkistan müstəqil dövlətlər kimi yeni münasibətlər qurmağa başladıqda Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar dövlətlərarası münasibətlərin inkişafı prosesində iştiraka başladılar. Hazırda Özbəkistan azərbaycanlıların fəal diaspora fəaliyyəti göstərdiyi dövlətlərdən biridir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və Azərbaycan respublikasının səfirlikləri dövlətlərarası əlaqələrin qurulmasında və Azərbaycanın təbliği istiqamətində mühüm rol oynayırlar.

Keywords:

The Role Of Diaspora Organizations İn Azerbaijan-uzbek Relations
2020
Author:  
Abstract:

Исследования азербайджанцев, проживающих за рубежом, помогают прояснить многие важные темы в современной истории Азербайджана. Благодаря этим исследованиям можно добиться важных результатов в исследовании исторических и демографических изменений, а так же о внешней политики Азербайджана в современную эпоху, установив отношения с азербайджанцами, проживающими за рубежом. В статье рассматривается роль диаспорских организаций в развитии межгосударственных и международных отношений. Анализируются содержание мероприятий и встреч с узбекской общественностью. В рамках исследования изучается деятельность диаспоры, развитие ее отношений между народами и государствами, дается анализ этих действий. Исследования показывают, что азербайджанцы, веками жившие в Узбекистане, начали организовываться с началом национально-освободительного движения в СССР в конце ХХ века. Конечно, территориальные претензии Армении к Азербайджану также повлияли на этот процесс, и проживающие здесь азербайджанцы объединились, чтобы помочь своей исторической родине Азербайджану. Когда Азербайджан и Узбекистан начали восстанавливать свои дипломатические отношения как независимые государства, азербайджанцы, проживающие в Узбекистане, обо страны начали участвовать в процессе по развитию межгосударственных отношений. В настоящее время Узбекистан является одним из государств, где азербайджанцы активно работают в диаспоре. Азербайджанцы, проживающейся за границей, а также посольства, играют важную роль в установление отношений Азербайджана с различными странами, так же в пропоганде Азербайджана за рубежом.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 908
Cite : 1.226
2023 Impact : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi