User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 2
 Views 54
 Downloands 10
Sağlık Kurumlarında Transformasyonel Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi: Bir Meta Analiz Araştırması
2021
Journal:  
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Author:  
Abstract:

Bu araştırmanın amacı, sağlık kurumlarında transformasyonel liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisini tespit etmektir. Araştırmada sistematik derleme ve meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Sistematik derleme sonucu, belirlenen dahil etme ve dışlama kriterleri doğrultusunda 35 çalışmanın meta analizi yapılmıştır. Meta analizinde ilk olarak heterojenlik testi yapılmış ve heterojenlik testi sonucuna göre rastgele etkiler modeli tercih edilmiştir. Araştırmada moderatör analiz, duyarlılık analizi ve yayın yanlılığı analizi yapılmıştır. Yayın yanlılığının belirlenmesi için huni grafiği, trim ve fill testi ile Begg ve Mazumdar sıra korelasyonları istatistiğinden yararlanılmıştır. Sağlık kuruluşlarında transformasyonel liderlik davranışlarının personel iş doyumu üzerinde (ES=0,54, G.A 0,47-0,61 p >0.05) pozitif yönlü güçlü bir etkiye sahip olduğu ve istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların yayın türü, yayın yılı ve çalışmaların yapıldığı ülke değişkenlerinin moderatör rol oynamadığı ve yayın yanlılığı olmadığı tespit edilmiştir. Bir organizasyonda değişimin ustası, ilham veren, motive eden, koç veya mentor olarak tanımlanan transformasyonel liderlerin sergiledikleri davranışlar çalışanların iş ve yaşam doyumu üzerine önemli bir etkisi olmaktadır. bırakmaktadırlar. Bu nedenle yönetici seçim ve veya atamasında transformayonel liderlik davranışları sergileyen kişiler tercih edilmelidir.

Keywords:

Effect Of Transformational Leadership Behaviors On Job Satisfaction In Healthcare Institutions: A Meta Analysis Research
2021
Author:  
Abstract:

The aim of this study is to determine the effect of transformational leadership behaviors on staff job satisfaction in healthcare institutions. Systematic review and meta-analysis method was used in the research. As a result of the systematic review, a meta-analysis of 35 studies was conducted in line with the inclusion and exclusion criteria. In meta-analysis, firstly, heterogeneity test was performed and random effects model was preferred according to heterogeneity test result. In the study, moderator analysis, sensitivity analysis and publication bias analysis were performed. Funnel plot, trim and fill test and the statistics of Begg and Mazumdar rank correlations were used to determine the publication bias. It was determined that transformational leadership behaviors in health institutions have a strong positive effect on staff job satisfaction (ES = 0.54, G.A; 0.47-0.61; p> 0.05) and are statistically significant. It was determined that the variables of publication type, year of publication, and the country in which the studies were included in the study did not play a moderator role and there was no publication bias. The behaviors exhibited by transformational leaders, who are defined as the master of change, inspiring, motivating, coach or mentor in an organization, have a significant effect on the job and life satisfaction of the employees. they leave. For this reason, people who display transformational leadership behaviors should be preferred in the selection and or appointment of managers.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles


Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

Field :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 712
Cite : 2.642
2023 Impact : 0.365
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science