User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 14
İş Tutumları Arasındaki İlişkiler: Eğitim Sektöründe Bir Meta-analiz Çalışması
2023
Journal:  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışmanın temel amacı, eğitim endüstrisinde iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki karşılıklı ilişkiler, bu ilişkilerin araştırldığı çalışmalarıdan elde edilen sonuçlara dayalı olarak meta-analiz yöntemiyle analiz etmektir. İş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi çalışan 2.630 çalışma taranmış ve 30.550 denek olmak üzere seçilen 47 çalışma kullanılarak üç veri seti oluşturulmuştur. Araştırılan ilişkilerin yönünü bulmak için meta-analiz tekniği kullanılmıştır ve söz konusu ilişkilerin etki büyüklükleri hesaplanmıştır. En güçlü etki büyüklüğü iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındadır ve pozitiftir (r=.597). Elde edilen sonuçlara göre, iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide meslek ve bölge moderatör değişken olarak anlamlı bulunmuştur, örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki için ise meslek çeşidi moderatör değişken olarak tespit edilmiş ve son olarak örgütsel bağlılık ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki için ise bölge, moderatör değişken olarak tespit edilmiştir.

Keywords:

The Interrelationships Between The Job Attitudes: A Meta-analysis In The Education Industry
2023
Author:  
Abstract:

The main aim of this meta-analysis was to survey the interrelationships between job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention in the education industry. 2,630 studies are screened, and three data sets are formed by using the chosen 47 studies including 30,550 subjects. Meta-analysis technique is used to find the direction of the surveyed relationships, and the effect size of the aforementioned relationships are computed. The strongest effect size is between job satisfaction and organizational commitment and it is positive (r=.597). According to the results, occupation and region are moderator variables for the relationship between job satisfaction and turnover intention, occupation is the moderator variable for the relationship between the organizational commitment and turnover intention, lastly, the region is the moderator variable for the relationship between organizational commitment and job satisfaction.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 1.199
Cite : 10.267
2023 Impact : 0.382
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi