User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 2
 Views 83
 Downloands 41
 Audio Listening 1
Konya Bilim Merkezinde Gerçekleştirilen Atölye Çalışmalarının İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi
2020
Journal:  
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
Author:  
Abstract:

Bilim merkezleri fen öğretiminde, okul dışı öğrenme ortamları olarak önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan ve öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde destekleyen ortamlar sağlamayı amaç edinmiştir. Bu araştırmada, Konya Bilim Merkezi atölye çalışmalarına katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin atölye çalışmalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değişkenlerine göre farklılaşma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içerisinde, Konya Bilim Merkezi atölye çalışmalarına katılan Konya il merkezindeki 23 farklı devlet okulundan 329 erkek, 333 kız öğrenci olmak üzere toplamda 662 ilkokul ve ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 3’lü likert tipinde 31 maddelik Atölye Çalışmalarını Değerlendirme Ölçeği (AÇDÖ) uygulanmıştır. Araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Duygu, düşünce ve davranışlarına yönelik hazırlanan ölçeğin uygulanmasıyla öğrencilerin yaşı büyüdükçe bilim merkezinin atölye çalışmalarına karşı olumlu düşüncelerinin geliştiği ve ilerde bilim insanı olma, bilimsel araştırmalar yapma isteğinin de oluştuğu görülmüştür. Ayrıca erkek öğrencilerin atölye çalışmalarına katılım sağlamalarının kız öğrencilere göre daha zor olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları göstermiştir ki, bilim merkezlerini her yaştan katılımcının mutlaka görmesi ve bu ziyaretlerin verimliliğinin niteliği açısından akademik çalışmaların artırılması gerekmektedir.

Keywords:

The evaluation of workshops performed at the Konya Science Center by primary and secondary school students
2020
Author:  
Abstract:

Scientific centers hold an important place in the teaching of sciences, as an out-of-school learning environment. It aims to provide the environments that are needed to realize learning and that support students to learn in a positive direction. This study aims to identify the views of primary and secondary school students who participate in the workshops and study the differentiation of these views according to gender, class level and school type variables. In this context, the research work group, in the 2017-2018 educational and academic year, constitutes a total of 662 primary and secondary school students, including 329 men and 333 girls, from 23 different state schools in the Konya province center that participate in the workshops of the Konya Science Center. The data collection tool developed by the researcher is the 31 material workshop work assessment measurement (ACDÖ) implemented in the 3 likert type. In the study, a visual scan model was used. With the implementation of the prepared scale to their emotions, thoughts and behaviors, it has been seen that with the age of students, their positive thoughts on the workshops of the science center have developed and the desire to be a scientist in the future has also been formed to do scientific research. It has also been found that it is more difficult for boys to participate in workshop studies than girls students. The findings have shown that the scientific centers must be visited by the participants of all ages and the quality of the efficiency of these visits should be enhanced by academic studies.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 577
Cite : 3.430
2023 Impact : 0.497
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi