User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 1
 Views 33
 Downloands 5
Finansal Performans Değerlendirmesi ile Bağımsız Dış Denetim İlişkisi – Bağımsız Denetçiler Üzerinde Bir Araştırma
2019
Journal:  
Sayıştay Dergisi
Author:  
Abstract:

Ekonomik faaliyetlerin karmaşıklaşması ve finansal araçların çeşitlenmesi firmaların finansal yapısının anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Bunun sonucunda bağımsız dış denetime olan ihtiyaç artmış ve denetim daha önemli hale gelmiştir. Bağımsız denetimin uluslararası standartlarla uyumlu olarak gerçekleştirilmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KGK tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları yayımlanmaktadır. İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi başlıklı 315 sayılı Bağımsız Denetim Standartları BDS ile denetçiye işletme ve çevresini tanıma yükümlülüğü getirilmiş bu kapsamda işletmenin finansal performans ölçümü ve değerlendirilmesi denetçinin kanaat getirmesi gerekli alanlar arasında sayılmıştır. Çalışmada finansal performans ölçümü ve değerlendirilmesinin bağımsız dış denetim bakımından önemi bağımsız denetçiler üzerinden yapılan bir anket çalışması üzerinden incelenmiştir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde bağımsız denetçilerin finansal performans konusuna verdikleri önem ortaya konmuştur. Ayrıca sorumlu bağımsız denetçiler ile bağımsız denetçiler arasında bazı önermelere atfedilen önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir

Keywords:

Finansal Performans Değerlendirmesi ile Bağımsız Dış Denetim İlişkisi – Bağımsız Denetçiler Üzerinde Bir Araştırma
2019
Journal:  
Sayıştay Dergisi
Author:  
Abstract:

The complexity of economic activities and the diversity of financial instruments have made it difficult to understand the financial structure of companies. As a result, the need for independent external control has increased and the control has become more important. Independent inspection is carried out in accordance with international standards under the Turkish Trade Act No. 6102. In this context, Public Supervision, Accounting and Audit Standards Authority KGK publishes the Turkish Audit Standards in accordance with international audit standards. Identification and assessment of the risks of "important errors" by recognizing the business and the environment with the title 315 Independent Audit Standards BDS and the obligation to recognize the business and the environment brought to the auditor in this framework the measurement and assessment of the financial performance of the company is one of the areas necessary for the auditor to get the point of view. The importance of the measurement and assessment of financial performance in the study in terms of independent external audit was studied through an independent auditor survey. The results of the survey showed the importance of independent auditors to the issue of financial performance. There were also statistically significant differences in the importance of some recommendations between responsible independent auditors and independent auditors.

Relationship Between Financial Performance Evaluation and Independent External Audit – A Research On Independent Auditors
2019
Journal:  
Sayıştay Dergisi
Author:  
Abstract:

Complexification of business activities and diversification of financial instruments have made it difficult to understand the financial situations of firms. As a result, the need for independent external audits has increased and independent audit has become more important.Conducting independent auditing in compliance with international standards is regulated by the Turkish Commercial Code No.6102. In this context, Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority POA publishes the Auditing Standards of Turkey, which are consistent with the international standards. The Independent Standards on Auditing ISA 315 Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment imposes obligations on the auditor for understanding the entity and its environment, and within this framework, financial performance assessment is defined as a subject on which auditors have to form an opinion. In this study, importance of financial performance assessment in terms of independent audit is examined through a survey conducted with independent auditors. The results of the study prove the importance of financial performance assessment in terms of independent auditing, and reveal statistical differences between auditors and cap auditors in relation to some propositions.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles


Sayıştay Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 477
Cite : 5.337
2023 Impact : 0.349
Sayıştay Dergisi