Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 9
Adaptation of the Interpersonal Stress Scale for Psychological Counselors to Turkish Culture / Psikolojik Danışmanlar için Kişilerarası Stres Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması
2022
Dergi:  
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Terapötik ilişki ve terapötik koşulların psikolojik danışma süreci için ayrılmaz koşullar olduğu düşünüldüğünde, psikolojik danışmanların psikolojik danışma sürecinde yaşadıkları kişilerarası stresin incelendiği bir ölçeğin Türkçe literatüre kazandırılması önemlidir. Bu araştırmada bir dilden başka bir dile ölçek uyarlama süreci gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 4 farklı örneklemde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma sonucunda ölçeğin Türkçe ve İngilizce formları arasında tüm maddelerde orta düzeyde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bununla ISSC geçerlik ve güvenirlik çalışmasında dilsel uyarlama sürecinin DFA sonuçlarında dört boyutlu yapının (χ2/sd=2.881) doğrulandığı görülmektedir. ISSC'nin uyum değerleri incelendiğinde (RMSEA=.08, SRMR=.07, GFI=.89 ve AGFI=.85), ölçeğin DFA sonuçlarının dört boyutlu yapısının doğrulandığı görülmektedir. ISSC'nin madde-toplam korelasyonuna bakıldığında madde-toplam puanlarının .237 ile .634 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı .878, McDonald's ω katsayısı .874 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe versiyonunun test-tekrar test sonuçları incelendiğinde güvenirlik değerinin r=.79 (p<.001) olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca ölçeğin açık uçlu kısmındaki test-tekrar test sonucu %88'dir. Ölçeğin yarı testi korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında alt boyutları arasında orta ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Bu açıdan ISSC'nin danışanla ilişkilerinde kişilerarası stresi ölçmede güvenilir olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Adaptation of the Interpersonal Stress Scale for Psychological Counselors to Turkish Culture
2022
Yazar:  
Özet:

Considering that therapeutic relationships and therapeutic conditions are inseparable conditions for the psychological consultation process, it is important that psychological consultants provide a scale in which the interpersonal stress they experience in the psychological consultation process is studied to Turkish literature. In this study, the scale adaptation process was carried out from a language to another. There are four different examples of validity and reliability. The study found that the scale has a meaningful relationship between Turkish and English forms in all materials at a medium and high level. In the ISSC validity and reliability study, the DFA results confirm the four-dimensional structure of the linguistic adjustment process (χ2/sd=2.881). When the ISSC compatibility values are studied (RMSEA=.08, SRMR=. 7, GFI=.89 and AGFI=.85) are the four-dimensional structure of the DFA results of the scale. In terms of the material-total correlation of the ISSC, the material-total points varied between .237 and .634 . The Cronbach Alpha ratio is .878 and McDonald's ω ratio is .874 for the measurement's reliability ratio. When the Turkish version of the measurement is test-up test results, it is found that the reliability value is r=.79 (p<.001). Also, the test-up test result on the open end of the scale is 88%. When it comes to the results of the semi-test correlation analysis of the scale, there is a meaningful relationship between the lower dimensions at a medium and high level. In this regard, it can be said that the ISSC is reliable in measuring interpersonal stress in its relationships with the consultant.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Güzel Sanatlar; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 432
Atıf : 1.027
2023 Impact/Etki : 0.347
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi